تعیین عوامل محیطی موثر بر استقرار گونه Bromus tomentellus Boiss (مطالعه موردی: منطقه قرخود، استان خراسان شمالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/jest.2018.14149.2277

چکیده

زمینه و هدف: گیاه Bromus tomentellus یکی از گرامینه‌های مهم و با ارزش برای تولید علوفه است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر عوامل توپوگرافی و خصوصیات خاک بر پراکنش گونه Bromus tomentellus در منطقه حفاظت شده قرخود انجام شد.
روش بررسی: برای نمونه‌برداری (2012)، واحد‌های کاری مشخص شدند. سطح حداقل نمونه به روش پلات‌های تو در تو (روش براون-بلانکه) مشخص گردید. تعداد 96 پلات 1 مترمربعی برداشت شد. در داخل هر قطعه نمونه حضور و درصد تاج پوشش گیاه برآورد گردید. هم چنین نمونه‌برداری از خاک، در هر پلات از عمق 30-0 سانتی متر (عمق ریشه دوانی گیاه) انجام شد و خصوصیات خاک شامل بافت خاک، درصد ماده آلی، میزان اسیدیته، هدایت الکتریکی و نیتروژن اندازه‌گیری شد. به علاوه ویژگی‌های توپوگرافی هم ثبت شدند. سپس به منظور بررسی رابطه بین عوامل محیطی و پراکنش گونه Bromus tomentellus از تجزیه مولفه‌های اصلی (PCA) استفاده شد.
یافته‌ها و نتایج: نتایج نشان داد که از بین عوامل مورد بررسی بافت خاک، ماده آلی، نیتروژن، ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب و هدایت الکتریکی بیشترین تاثیر را بر پراکنش گونه مورد مطالعه داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات