شناسایی چالش‌های دفع زباله‌های خانگی از دیدگاه سرپرستان خانوار روستایی "مطالعه موردی: روستای سراب قلعه شاهین شهرستان سرپل ذهاب"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

10.22034/jest.2018.15237.2370

چکیده

زمینه و هدف: یکی از ارکان توسعه پایدار توجه به بعد کالبدی و زیست محیطی روستا می‌باشد. فعالیت‌های انسان و ﺗﻐﯿﯿﺮ در سبک زﻧﺪﮔﯽ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮفی، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ مواد زائد شده است از این رو ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻓﺰون زﺑﺎﻟـﻪ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ دﻓـﻊ ﻣﻨﺎﺳـﺐ آن ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻤﺪه ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ، لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی چالش‌ها و موانع دفع زباله‌‌های خانگی از دیدگاه سرپرستان خانوار روستایی بود.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش سرپرستان خانوار روستای سراب قلعه شاهین شهرستان سرپل ذهاب بودند که در این تحقیق به شیوه‌ی سرشماری مطالعه شدند(170=N) که از این تعداد 110 نفر پرسشنامه‌ها را تکمیل و برگشت دادند(نرخ بازگشت 70/64 درصد). ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط تعدادی از کارشناسان و اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه (آلفا کرونباخ) با انجام پیش آزمون 823/0 بدست آمد.
یافته‌ها و نتایج: بر اساس یافته‌ها 7 چالش دفع زباله‌های خانگی در روستای مورد مطالعه شناسایی شد که عبارتند از: چالش‌های ناهماهنگی بین بخشی، آموزشی- اطلاع‌رسانی، مالی، اجرایی، فقدان برنامه‌ی مدون، اجتماعی و چالش فرهنگی که چالش ناهماهنگی بین بخشی با در برگرفتن مسائلی نظیر: نبود مکان مناسب جهت دفع زباله‌های خانگی، نبود هماهنگی بین بخشی و مدیریت نامناسب دفع زباله‌های خانگی و هم‌چنین کاهش توان مدیریتی بخش دولتی بعلت پرداختن به امور مختلف به عنوان مهم‌ترین چالش در زمینه‌ی دفع زباله‌های خانگی روستایی شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات