بررسی فنی و اقتصادی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده ها با بازیافت حرارت از یک توربین گازی واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت/ مربی

2 پژوهشگاه صنعت نفت

10.22034/jest.2018.15220.2367

چکیده

بیشترین مقدار انتشار گازهای گلخانه ای در بخش انرژی مربوط به احتراق سوخت های فسیلی می باشد که انتشار بی رویه این گازها باعث زیاد شدن دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی شده است. در این مقاله چهار سناریو برای کاهش انتشار گازهای احتراقی در بخشی از یک پالایشگاه گاز واقعی شامل سه واحد فرآیندی و یک توربین گازی بررسی شده است. بدین منظور، بازیافت گرمای گاز دودکش توربین برای گرمایش سه جریان روغن با دبی های مختلف (سناریوهای 1 تا 3) و یا تولید بخار (سناریوی 4) از نظر فنی، کاهش انتشار و اقتصادی مطالعه گردیده است. ابتدا چهار سناریوی پیشنهادی، شبیه سازی شده است. سپس هزینه سناریوها بر اساس داده های پروژه های مکانیسم توسعه پاک (CDM) برآورد و تحلیل اقتصادی گردیده است. نتایج نشان می دهد که حرارت اتلافی، توانایی تامین گرمای مورد نیاز هر یک از سناریوها را دارد، اما مقدار IRR سناریوی یک کم و این شاخص برای سناریوی دوم 38 درصد می باشد. از طرفی سناریوی دوم فقط 40 درصد گرمای قابل بازیافت را به فرآیند بر می گرداند و کاهش انتشار گلخانه ای آن حدود 24 kton CO2e/yr برآورد گردید. مقدار IRR سناریوی سوم %23 است و در شرایط کاهش قیمت گاز و یا افزایش هزینه سرمایه گذاری، NPV آن منفی خواهد شد. سناریوی چهارم حدود 78 درصد گرمای قابل بازیافت را به پالایشگاه بر می گرداند و IRR آن %36 بدست می آید. همچنین این سناریو از انتشار 58 kton CO2e/yr جلوگیری می نماید و به کمترین مقدار سرمایه گذاری برای کاهش یک تن معادل گاز گلخانه ای (98/5 دلار بر تن) در بین چهار سناریو نیاز دارد و حتی با تغییرات 20 درصدی در درآمد و هزینه ها، اقتصادی می باشد که بدین ترتیب از نظر فنی، زیست محیطی و اقتصادی بهترین راهکار در پالایشگاه مورد نظر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات