رتبه بندی محلات ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران بر اساس شاخص های آسیب پذیری ناشی از بحران زلزله با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار . دانشگاه آزاذ اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22034/jest.2018.15126.2361

چکیده

زمینه و هدف: هدف از مقاله زیر رتبه بندی محلات ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران بر اساس شاخص های آسیب پذیری ناشی از بحران زلزله با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره و GIS می باشد .
روش بررسی: در این مقاله ابتدا با سیستم تصمیم گیری چند معیاره AHP نسبت به اولویت بندی و وزن دهی ( ضریب اهمیت معیار انتخابی) اقدام شد. داده های GISمحدوده مورد مطالعه از طرح تفضیلی منطقه پنج تهران جمع آوری شد. سپس رتبه بندی محلات در سیستم های تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس مورد سنجش واقع گردید.
یافته ها: شاخص ها به ترتیب بافت ساختمانی ، سازند ها و جنس خاک ، تعداد بنا در گسل ،تعداد طبقات بنا ، تراکم ساختمانی، مساحت همکف ، عرض معابر، تعداد ساختمان ها در مسیر قنات ها و سازگاری ساختمان های همجوار اولویت بندی شد ند. سپس ضرایب اهمیت شاخص ها به ترتیب (با بیان درصد ) 32/5 ،9/11 ، 9/11 ، 7/10 ، 9/8 ، 5/8 ، 3/7 ، 4/6 و 9/1درصد بدست آمد. با استفاده از تکنیک TOPSIS برای محلات مذکور به ترتیب رتبه بندی عددی 8328/0، 2462/0، 8944/0، 8527/0، 8425/0، 3241/0، 8858/0، 895/0 حاصل گردید.
بحث و نتیجه گیری: بیشترین ضریب آسیب پذیری متعلق به بافت ساختمانی با مقدار کمی 5/32 درصد می باشد که تاثیر گذارترین شاخص معرفی می شود و همچنین کمترین ضریب آسیب پذیری متعلق به سازگاری ساختمان های همجوار با مقدار کمی 9/1 درصد می باشد ،که به عنوان کم اثرترین شاخص تعیین شد. در ادامه با استفاده از تکنیک TOPSIS کمترین رتبه بدست آمده عدد 0/2462 می باشد ،که نشانگر آسیب پذیرترین محله می باشد و متعلق به حصارک است. و همچنین با توجه به بیشترین رتبه بدست آمده با مقدار کمی 895/0 که متعلق به محله شهرک کوهسار می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات