تهیه و تدوین مدل بهینه تعیین هزینه – اثربخشی تصفیه خانه های فاضلاب شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 هیئت علمی

3 دانشجو

10.22034/jest.2018.15018.2356

چکیده

جهت امکان سنجی اقتصادی تصفیه خانه‌های فاضلاب نیاز به یک روش با قابلیت ارزیابی تصفیه-خانه‌های فاضلاب از نظر اثربخشی هزینه‌ها و اقتصادی بودن آنها داریم. برای مقایسه صحیح بین سرمایه-گذاری‌های انجام شده در تصفیه‌خانه‌ها باید توان تصفیه و کیفیت اجرای تأسیسات تصفیه‌خانه‌ها را با هم مورد مقایسه قرار دهیم. با انجام تجزیه وتحلیل هزینه – اثربخشی، می‌توان تصمیمات اصولی را برای رسیدن به اهداف مورد نظر اتخاذ نمود. هدف از این مطالعه تهیه و تدوین مدل بهینه تعیین هزینه – اثربخشی تصفیه خانه های فاضلاب شهری می‌باشد. از مهمترین روش‌های ارزشیابی در این مطالعه استفاده از دو شاخص داده‌ها و گرفته‌ها می‌باشد که باید هر کدام محاسبه و در رابطه قرار گیرند. روش استفاده از این شاخص‌ها را می‌توان روش آورده نهاده نامید. در این روش از پارامتر‌های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی استفاده می‌کنیم و درنهایت تمام هزینه‌ها و راندمان فرآیند‌های تصفیه بررسی و شاخص‌های کیفی ذکر شده را نیز کمی‌سازی کرده و شاخص هزینه-اثربخشی برای تصفیه خانه های فاضلاب محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات