نقش سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در تحقق توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

2 عضو هیأت علمی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jest.2018.14989.2354

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: حفاظت از محیط ‌زیست در تمامی حوزه‌ها اعم از آب، هوا، خاک و منابع طبیعی، دریاها، رودخانه‌ها و... از مهمترین دغدغه‌های جهان امروز است و دولت‌ها خصوصاً آن گروه از دولت‌هایی که بر اهمیت و نقش بی‌بدیل محیط زیست واقفند همواره به دنبال راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از تخریب و تجاوز به محیط زیست هستند. در میان سازوکارهایی که برای حل این معضلات زیست‌محیطی مطرح می‌شود، بهره‌گیری از قدرت سازمانهای غیردولتی به عنوان تشکل‌هایی که درکشورهای توسعه‌یافته منشأ اثرات بزرگی بوده‌اند، راهکار مناسبی به نظر می‌رسد. به همین جهت در این پژوهش سعی شده است ضمن معرفی سازمانهای مشهور غیردولتی بین‌المللی و فعالیتهای برجسته آنها، چگونگی فرایند اثرگذاری این سازمانها بر توسعه پایدار از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
روش بررسی: این مقاله نوعی مطالعه مروری است که در آن جمع آوری اطلاعات از طریق جستجو در اینترنت، محدود به زبان انگلیسی و فارسی و بدون محدودیت زمان و با استفاده از کلمات کلیدی ENGOs وsustainable development صورت گرفت.
یافته‌ها و نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی به طرق مختلفی از جمله ارزیابی اثرات زیست‌محیطی کالاها، همکاری با مؤسسات و شرکت‌ها در درجه‌بندی محصولات بر اساس اثرات زیست‌محیطی، ایجاد تقاضا در میان عموم مردم برای خرید سبز و محصولاتی که کمترین اثرات زیست‌محیطی را دارند و متعاقباً عرضه محصولات سبز و با ایفای نقش مجری، تسهیلگر و شریک بر تحقق توسعه‌پایدار مؤثرند. بنابراین بهتر آنست که دولت‌های کشورهای در حال توسعه با استفاده از نیروی این تشکل‌های مردمی، اقشار محروم و آسیب‌پذیر را تحت‌پوشش قرار دهند و با ایجاد آگاهی‌های زیست‌محیطی در میان مردم وقوع فجایع عظیم زیستی را به حداقل برسانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات