بررسی روند برداشت ماهی کلمه Rutilus frisii caspicus (Jakowlew, 1870) در شرکت‌های تعاونی پره سواحل استان گلستان (جنوب شرقی دریای خزر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه گرگان

10.22034/jest.2018.14967.2349

چکیده

در این پژوهش وضعیت صید و پراکنش تعاونی‏های صیادی پره در منطقه میانکاله و تالاب گمیشان از سال 1378 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. میزان کل صید ماهی کلمه در طی این دوره در مناطق گمیشان و میانکاله به ترتیب برابر 25156 و 53239 کیلوگرم بود. در منطقه گمیشان بیش‌ترین میزان صید (6311 کیلوگرم) در سال 1380 و کمترین مقدار (223 کیلوگرم) در سال 1390 مشاهده شد. اما در منطقه میانکاله بیش‌ترین (18760 کیلوگرم) و کمترین صید (25 کیلوگرم) به‏ترتیب در سال‏های 1380 و 1386 به دست آمد. در دوره زمانی مورد بررسی، میانگین وزن کل ماهیان کلمه صید شده در هر پره برای مناطق گمیشان و میانکاله به‏ترتیب برابر 396 و 408 کیلوگرم بود. با توجه به نقشه‌های پراکنش، در هر دو منطقه پراکنش ماهی کلمه در سال‌های اولیه تقریباً یکسان بود. اما در سال‌های بعد ماهیان کلمه به سمت منطقه گمیشان مهاجرت کرده و از تراکم آن در صیدگاه‌های میانکاله کاسته شده است. نتایج بررسی نشان داد در بازه زمانی 1378 تا 1380 میزان صید در هر دو ایستگاه به صورت افزایشی بود. ولی در بازه زمانی 1381 تا 1383 میزان صید در این دو ایستگاه روند کاهش داشت و از سال 1384 تا 1390 میزان صید در هر دو ایستگاه همواره ثابت بود. نتایج بررسی نشان داد که طی سال‏های 1388 تا 1390 میزانCPUE برای منطقه گمیشان بیشتر از منطقه میانکاله بود. این در حالی بود که در سال 1391 میزان CPUE در منطقه میانکاله بیشتر شد. دلیل این امر را می توان به شرایط بد و نابسامان تالاب گمیشان در این سال نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات