تاثیر متغیرهای اجتماعی بر شناخت مردم نسبت به گرد و غبار با تاکید بر پدیده ریزگردها (مطالعه موردی: شهرستان آبدانان،ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی محیط زیست. ، دانشگاه مازندران

2 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد مطالعات جوانان، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

10.22034/jest.2018.16031.2450

چکیده

مقدمه: پدیده‌ی ریزگردها یکی ‌از بلایای مهم جوّی در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای واقع در منطقه خشک و نیمه خشک است. با توجه به این که ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است همواره در معرض وقوع پدیده‌ی گرد و غبار(ریزگرد) قرار دارد.
روش کار: در پژوهش حاضر، شناخت و آگا‌هی مردم شهرستان آبدانان نسبت به پدیده ریزگردها از منظر جنسیتی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به مبانی نظری، سه فرضیه اصلی تدوین و در بخش روش شناسی، نحوه سنجش متغیرهای اصلی تحقیق مشخص گردید. برای اجرای تحقیق، جامعه آماری آن 370 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای گزینش شده اند.
نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد که سطح شناخت مردم از پدیده ریزگردها نسبتا بالا بوده است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که بین شناخت افراد و سطح تحصیلات، اشتغال و جنسیت افراد رابطه معناداری وجود نداشت. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که جامعه پذیری بر نحوه شناخت مردم نسبت به پدیده ریزگردها تاثیر مثبت و شدیدی دارد. در پایان، با توجه به یافته-های تحقیق پیشنهاد شده است که به منظور شناخت بهتر این پدیده و راهکارهای حمایتی آموزش‌های مناسب از طریق رسانه‌های استانی، مدارس ابتدایی و شوراهای محل ارائه داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات