برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه ای از ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت

2 هیئت علمی/پژوهشگاه صنعت نفت

10.22034/jest.2018.15775.2429

چکیده

افزایش میانگین دمای هوا متاثر از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر می باشد که تغییرات اقلیمی را به همراه دارد. یکی از منابع انتشار گازهای گلخانه ای شبکه توزیع گاز است که گاز را از خطوط انتقال در فشار بالا تحویل گرفته و پس از کاهش فشار آنرا توزیع می کند. در این مقاله، نشر گازهای گلخانه ای از ایستگاه های تقلیل فشار بخش توزیع، در کل کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور منابع نشر شامل فرار، احتراقی و تخلیه ای در این ایستگاه ها شناسایی و با توجه به نتایج اندازه گیری یک پروژه تحقیقاتی با دستگاه "های فلو سمپلر" نشر فرار برآورد و نشر احتراقی با روش موزانه جرم در یک سال محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که نشر گاز متان، دی اکسید کربن و اکسید نیتروس از کلیه ایستگاه های تقلیل فشار به ترتیب حدود 27، 2550 و 01/0 کیلوتن در سال است که در مجموع معادلkton/y 3248 دارای اثر گلخانه ای می باشد و در مقایسه با کشورهای پیشرفته 39 درصد آن قابل کاهش است. تقریبا 88 درصد انتشارات گلخانه ای ایستگاه های تقلیل فشار، مربوط به ایستگاه های برون شهری است و انتشارات گلخانه ای احتراقی از هیترهای CGSها 79 درصد از کل انتشار ایستگاه های تقلیل فشار را به خود اختصاص می دهد. جهت کاهش انتشارات احتراقی، نصب آبگرمکن خورشیدی به جای هیتر در ایستگاه های برون شهری و روش بازرسی و نگهداری مستقیم تجهیزات برای جلوگیری از نشر فرار پیشنهاد می گردد. راهکارهای ارایه شده در این مقاله عملیاتی و دارای حمایت های بین المللی کاهش انتشار از جمله مکانیزم توسعه پاک تحت پروتکل کیوتو می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات