شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار مدیریت زیست محیطی در فروش خودرو (مطالعه موردی : شرکت سایپا )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول خرید خارجی فلزات شرکت سایپا

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22034/jest.2018.15739.2425

چکیده

صنعت خودروسازی سهم مهمی در اشتغال و تولید ناخالص ملی داشته و در تمامی ارکان خود شامل زنجیره تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش در تعامل مستقیم و غیر مستقیم با مدیریت زیست محیطی قرار دارد. در این مقاله نوع تحقیق با توجه به بررسی پژوهشهای مشابه و همچنین استفاده از نظر خبرگان بصورت کتابخانه ای و همچنین میدانی بوده و روش تحقیق نیز استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و به منظور امکان سنجش مناسب تر و تبدیل نظرات خبرگان به منطق ریاضی و عددی، از نوع فازی انتخاب شده و برای این منظور از دو تکنیک F.DEMATEL و F.ANP استفاده شده است. محل تحقیق نیز شرکت خودروسازی سایپا و جامعه آماری آن مدیران حوزه بازاریابی و فروش این شرکت می باشد.

در نهایت با استفاده از تحلیل نتایج پرسشنامه تدوین شده عامل " آلایندگی" به عنوان اثرپذیرترین عامل و عوامل " اطلاعات " و " فن آوری" به عنوان اثرگذارترین عوامل شناسایی شدند بدین مفهوم که آلایندگی مسئله اصلی و گلوگاه مدیریت زیست محیطی در حوزه فروش بوده و با کمک عوامل اطلاعات و فن آوری می بایست این عامل را به سمت وضعیت بهینه سوق داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات