بررسی اثرات بافتی تغذیه با منابع مختلف آهن و روی (نانو ذره و شکل معدنی) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه گنبد کاووس،گنبد کاووس، ایران . *(مسوول مکاتبات)

2 هیئت علمی دانشگاه گرگان

3 دانشجو

10.22034/jest.2018.16561.2514

چکیده

با گسترش نانو تکنولوژی و مهندسی مواد، نانو ذرات مختلفی با خصوصیات تازه و نو ظهور ساخته شده و علی رغم اینکه پتانسیل اثرات سمی آنها در بسیاری از مواد ناشناخته است، این مواد کاربرد های روز افزون نیز یافته اند. از اینرو در تحقیق حاضر به بررسی اثرات بافتی تغذیه با منابع مختلف آهن و روی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرداختیم.
برای این منظور ابتدا تعداد 420 قطعه ماهی کپور معمولی (با میانگین وزن اولیه 7/4±45 گرم) تهیه گردید، سپس ماهیان ضدعفونی و به مدت 10 روز با شرایط آزمایشگاهی سازش یافتند. پس از آن ماهیان به صورت تصادفی به هفت گروه تقسیم شدند، گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و سایر گروه ها به ترتیب مقادیر 10، 50 و 100 میکرو گرم از نانوذرات آهن و روی را در هر گرم غذا به مدت 60 روز دریافت کردند.
مطالعات میکروسکوپی اندام‌های مورد (کبد، کلیه) مطالعه نشان داد که با افزایش دوز نانو‌ذرات آسیب‌های هیستو‌پاتولوژیک در کبد بیشتر می‌شود اما سلول‌های بافتی در دوز‌های متوسط و کم هر دو نانوذره و در دوز بالای نانوذره آهن با برداشتن عامل القایی می‌توانند دوباره فعالیت فیزیولوژیک خود را از سر بگیرند اما در دوز بالای روی این ترمیم بافتی بر خلاف نانو ذرات آهن بصورت برگشت‌پذیر نبود.
از نتایج فوق چنین میتوان استنباط کرد که افزایش دوز نانو ذرات مورد نظر میتواند از عوامل موثر در افزایش آسیب های بافتی بر بافت اندام های مورد مطالعه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات