تجزیه و تحلیل شاخص های تعیین پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست (مطالعه موردی: تالاب پریشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست

10.22034/jest.2018.16458.2501

چکیده

شاخص‌های پوشش گیاهی می توانند توسط تعدادی از باندهای طیفی مناسب براساس مجموعه‌ای از روابط ریاضی بین باندها شامل انواع محاسبات جبری محاسبه شوند. این شاخص‌ها یک ترکیب ریاضی از باندهای متعدد تصاویر رقومی ماهواره‌ای هستند که از اختلاف معنی‌دار بازتابش پوشش گیاهی در طول موج‌های آبی، قرمز، سبز و مادون قرمز نزدیک استفاده می‌شود. این شاخص‌ها به صورت یک عملیات ریاضی مانند جمع، تفریق، نسبت‌گیری و یا دیگر ترکیبات خطی می‌باشند که ارزش هر پیکسل در باندهای مختلف را به یک شاخص عددی تغییر می‌دهند. در این پژوهش شاخص‌های مختلف برآورد پوشش گیاهی بر روی تصاویر ماهواره Landsat سنجنده OLI ، 8 می 2014، اعمال شده است. این شاخص‌ها شامل Near Infrared Ratio، Moisture Stress Index، Contrast Reflectance in Visible and Near Infrared، Normalized Vegetation Index، Transformed Vegetation Index، IPVI، Infrared Index، PD321، PD311، PD322، PD312، Simple Subtraction و MSVI2 می‌باشند. با اعمال شاخص‌های مختلف بر روی تصویر ماهواره‌ای تالاب پریشان مشخص شد که از میان شاخص‌های مورد بررسی شاخص‌های NDVI، Infrared Index،Near Infrared Ratio، Moisture Stress Index، Simple Subtraction، IPVI و Contrast Reflectance In Visible And Near Infrared به دلیل دارا بودن باند مرئی(NIR) و قرمز، پوشش گیاهی منطقه را مشخص می-کنند و سایر شاخص‌ها برای بررسی وضعیت پوشش گیاهی نامناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات