بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی درآبهای سطحی منطقه شهداد کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد کرمان

2 استادیار دانشگاه آزاد کرمان

10.22034/jest.2018.16403.2490

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم مربوط به کیفیت آب، آلودگی با فاضلاب انسانی است. وجود اشریشیا کلی یکی از دلایل قوی آلودگی آب با کلی فرمها است. اگرچنین آب های آلوده ای بدون تصفیه مناسب جهت نوشیدن مصرف شوند در جوامع بشری سبب اپیدمی گردند. برخی از این باکتریها به انواع مختلفی از آنتی بیوتیکها مقاوم می باشند. هدف از این تحقیق تعیین حضور باکتری فوق در نمونه های آب مربوط به منطقه ی شهداد در استان کرمان و مشخص نمودن الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها بوده است.روش بررسی: 12نمونه آب از منطقه فوق در طی 3 ماه تهیه گردید و بواسطه محیط کشت های انتخابی و افتراقی، نژادهای مختلفی ازا شریشیاکلی ایزوله و تشخیص داده شدند. الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی همه ایزوله ها با استفاده از آنتی بیوتیکهای انتخابی با روش انتشاری از دیسک تعیین گردیدند.حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد ایزوله ها با روش انتشار در آگار صورت پذیرفت. با توجه به شاخص هیدروفوبیسیته با استفاده از زایلن، نژادهای با شاخص بیشتر انتخاب و تولید بیوفیلم آنها بر روی شیشه و پلاستیک مورد ارزیابی واقع شدند.
یافته ها: 24 نژاد اشریشیا کلی ایزوله شده و همگی نسبت به آنتی بیوتیک های مورد استفاده بجز تتراسایکلین حساس بودند. حداقل غلظت مهار کنندگی بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر در مورد آمپی سیلین(4)، نالیدیکسیک اسید(8)سیپروفلوکساسین و کوتریماکسازول(1) مشاهده شد. میانگین شاخص هیدروفوبیسیته 78/85%محاسبه شد تشکیل بیوفیلم بر روی هر دو سطح رویت شد اما میزان آن بر روی پلاستیک بیشترگزارش شد. تشکیل بیوفیلم روی سطوح پلاستیکی در شرایط غیر ساکن نیز بیش از شیشه مشاهده شد. نتیجه گیری: یافته های این تحقیق دال بر این موضوع است که حضور نژادهای اشریشیاکلی با توانایی رشد و تشکیل بیوفیلم نشانگر مقاومت و حضور طولانی در آب وایفای نقش درعفونت های با منشاآب می باشد.

کلیدواژه‌ها