رویکرد جدید در افزایش راندمان صافی سه لایه ای در حذف کدورت با استفاده از نانورس پلیمری در تصفیه خانه آب طرق شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 استاد دانشگاه

3 استادیار

4 رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/jest.2018.16351.2480

چکیده

زمینه و هدف:به منظور دستیابی به آب شرب با کیفیت بالا، استفاده از فناوری ها و دانش روز دنیا از جمله استفاده از صافی های سه لایه ای در تصفیه خانه های آب امری ضروری است. این مطالعه نتایج حاصل از یک تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی است که با هدف بررسی عملکرد استفاده از نانورس پلیمری در صافی چند بستری، و مقایسه آن با صافی شاهد دو لایه ای در حذف کدورت در تصفیه خانه آب طرق مورد بررسی قرار گرفته است را ارائه می دهد.
روش بررسی: در این تحقیق کلیه آزمایش ها به روش استاندارد انجام شد و نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها نشان می دهد که اختلاف معنی داری در نتایج به دست آمده در شرایط بحرانی گل آلود شدن آب وجود دارد.کارایی حذف کدورت، در شرایط لایه بندی سه لایه ای مطلوب با استفاده از نانورس پلیمری در مقایسه با صافی شاهد دولایه ای طبق اسلوب موجود در تصفیه خانه آب طرق به ترتیب در سه دبی 6/0، 2، 4 لیتر در دقیقه انجام پذیرفت.
یافته ها: در صافی سه لایه ای با استفاده از نانورس پلیمری، درصد حذف کدورت درسه دبی صافی سازی ذکرشده به ترتیب%2/21 ،%5/14 ، %12 درصد و درصد حذف کدورت در فیلتر دولایه ای شاهد و بدون استفاده از نانورس در دبی های ذکرشده به ترتیب %6/13 ، %1/10 ، %7/8 بود .
نتیجه گیری: این نتایج نشان دهنده برتری کارایی استفاده از صافی سه لایه ای نسبت به صافی دولایه ای در حذف کدورت است. لذا استفاده از این گونه صافی ها جهت تولید آب با کیفیت بهتر برای شرکتهای آب و فاضلاب، مهندسان مشاور و سازندگان تأسیسات جدید تصفیه خانه های آب توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات