حذف سرب از محلول های آبی با استفاده از توده غیر زنده جلبکsp. Scenedesmus

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 بورس دانشگاه مازندران و دانشجوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 هیئت علمی دانشگاه گرگان

10.22034/jest.2018.16097.2455

چکیده

زمینه و هدف: امروزه یکی از مشکلات زیست محیطی، وجود فلزات سنگین در پساب هایی است که به منابع آبی وارد می شوند. به طور معمول حذف فلزات توسط روش های فیزیکی، شیمیایی یا زیستی صورت می گیرد. در روش زیستی از باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها، کاه گندم، پوسته برنج و غیره استفاده شده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عملکرد توده سلولی غیر زنده جلبک sp. Scenedesmus در جذب فلز سنگین سرب از محیط آبی بوده است.
روش بررسی: جذب سرب توسط جاذب تحت تاثیر پارامترهای غلظت، pH، درجه حرارت و زمان تماس در سیستم ناپیوسته بررسی و به وسیله دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. سپس بررسی های ایزوترمی، سینتیکی و ترمودینامیکی انجام گردید. همچنین جلبک از لحاظ طیف سنجی و عکسبرداری قبل و بعد جذب سرب مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: بهینه های جذب شامل مقدار جاذب برابر 05/0گرم، غلظت 40 میلی گرم بر لیتر، 4=pH، درجه حرارت 30 درجه سانتی گراد و زمان تعادلی20دقیقه که در این شرایط میزان حذف 10/99 درصد بود. در بررسی مدل های ایزوترمی، تبعیت فرآیند جذب از مدل ایزوترمی فرندلیچ و در معادلات سینتیک، تطابق بهتر جذب از معادله سینتیک درجه دوم مشخص شده بود. بررسی ترمودینامیک جذب مشخص نمود واکنش به صورت خود به خودی، گرماگیر و تصادفی بوده است. بررسی طیف FTIR مشخص کرد گروه های عاملی C-O، -OHو NH- نقش زیادی در جذب داشتند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به درصد جذب بالا، ارزان قیمت بودن، کشت آسان و پتانسیل استفاده مجدد این جاذب برای جذب می توان نتیجه گرفت که روش جذب با استفاده از جلبکsp. Scenedesmus می تواند یک روش کارآمد و قابل اطمینان برای حذف سرب از محلول های آبی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات