گسترش شهری و پیامدهای آن در تغییر کاربری اراضی پیرا شهری با کاربرد تکنیک RS (موردمطالعه شهر قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیت علمی

2 کارشناس ارشد

3 دانشجو

10.22034/jest.2018.16058.2453

چکیده

در جهان امروز رابطه جامعه انسانی و محیط طبیعی تحت تأثیر شهرنشینی قرارگرفته و این امر یک پدیده‌ای رو به افزایش می‌باشد. امروزه این شهرها ازنظر بیولوژیکی در استفاده از منابع حیاتی متابولیسم شهری هم چون انگل عمل می‌کند هر چه بزرگ‌تر شوند از اطراف خود بیشتر طلب می‌کنند که نتیجه آن تخریب محیط‌زیست بیشتر شهرها ازجمله شهرهای کشور که زمین‌های کشاورزی قابل‌کشت و باغ‌ها احاطه کرده است، می‌شود. در همین راستا، شهر قزوین یکی از شهرهای بزرگ اندام کشور، به علت موقعیت استراتژیک خود روزبه‌روز به وسعت خود از بعد فیزیکی و هم از بعد توسعه‌ای خود می‌افزاید. این تحقیق باهدف بررسی میزان توسعه فیزیکی و میزان اراضی از بین رفته حاصل از این توسعه فیزیکی تهیه‌شده است. نوع تحقیق کاربردی روش آن نیز توصیفی-تحلیلی می‌باشد مواد به‌کاررفته در این تحقیق تصاویر ماهواره‌ای ماهواره‌ی لندست 7 طی دوره‌های زمانی 2006 تا 2012 می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS), و نرم‌افزار تفسیر تصاویر ماهواره‌ای ادریسی استفاده‌ شده است. با توجه به نتایج به‌ دست‌آمده از تحلیل تصاویر این شهر در سال مبدأ دارای کل اراضی ساخته‌ شده‌ی شهری 303.79 هکتار مساحت بود که در سال 1391 این مساحت به 330.69 هکتار رسیده است. همچنین در سال‌های موردمطالعه حدود 8.58 هکتار از اراضی باغات 15.89 هکتار از ارضی کشاورزی آبی و 129.7 هکتار از اراضی بایر و درنهایت 43.81 هکتار از اراضی دیمی به زیرساخت و سازهای شهری رفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات