ارزیابی اثرات محیط زیستی نیروگاه حرارتی بیستون با استفاده از دو روش ماتریس ایرانی و ماتریس سریع (RIAM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

3 استادیار گروه محیط دانشگاه صنعتی اصفهان

10.22034/jest.2018.15918.2461

چکیده

زمینه و هدف: امروزه ارزیابی اثرات محیط زیستی از جمله ابزار کارآمد تصمیم گیری هستند که با شناسایی محیط زیست و درک اهمیت آن، فعالیتهای مختلف یک طرح یا پروژه را روی محیط اطراف بررسی و شناسایی می‌کند و روشهای کنترل اثرات ناخواسته را شناسایی و معرفی می‌نماید. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات محیط زیستی نیروگاه حرارتی بیستون در جهت شناسایی و کاهش اثرات منفی و ارائه گزینه‌های مناسب برای تصمیم گیران و مدیران انجام شد.
روش بررسی:روش کار با استفاده از دو روش مورد استفاده در ارزیابی محیط زیست شامل ماتریس ایرانی و ماتریس سریع انجام شد. در ابتدا براساس مشاهدات میدانی، مرور منابع و نظرات کارشناسی اثرات فعالیتهای مختلف نیروگاه در فاز بهره برداری بر روی محیط فیزیکی، بیولوژِکی و اقتصادی-اجتماعی بررسی و سپس با استفاده از روش‌های ماتریس ایرانی و ماتریس سریع ارزیابی اثرات محیط زیستی صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده نشان داد که این پروژه بدون در نظر گرفتن ملاحظات مکانیابی و ارزیابی اثرات محیط زیستی ساخته شده است. براساس هر دو روش ادامه فعالیت نیروگاه بلامانع است اما باید در جهت کاهش اثراتی منفی شناسایی شده اقدامات اصلاحی و طرحهای بهسازی را روی پروژه اعمال کرد.
بحث و نتیجه گیری: از آنجایی که احتراق سوخت و انتشار به هوا بیشترین اثر منفی را روی محیط دارد گزینه گاز سوز کردن کامل نیروگاه و نصب فیلترهای آلاینده بهترین راهکار پیشنهاد شده برای کاهش اثرات می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات