تهیه جدول های LUT با استفاده از مدل انتقال تابشی RT3 جهت تعیین میزان آئروسل ها در خلیج فارس

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشگاه شیراز

10.22034/jest.2018.16656.2524

چکیده

سنجنده‎های ماهواره توانایی ثبت سیگنال‎های تابشی از هواویز‎ها در سطوح مختلف زمین در باندهای مختلف طیفی دارا می‌باشند. با استفاده از عمق نوری هواویز و شاخص جذب هواویز می‎توان اطلاعات زیادی را در مورد غبار در مقیاس وسیع به‌دست آورد. هدف از این مطالعه تحلیل تغییرات میزان بازتاب در عمق‌های نوری از شعاع موثرهای متفاوت ریزگردها در باند 4(55/0 میکرومتر) سنجنده مودیس می باشد. محدوده عمق نوری آئروسل، در اتمسفر خالص با میزان عمق نوری ذرات معلق (τ^a=0.2) تا یک فضای بسیار گل آلود با AOD (τ^a=3.0) برای هر مدل در باند 55/0 میکرومتر برای ذرات با شعاع موثر 98/0، 48/1، 97/1 و 48/2 میکرون در ترکیبی از 9 زاویه سرسوی خورشیدی، 16 زاویه سرسوی ماهواره ای و 16 زاویه آزیموت خورشید / ماهواره ای نسبی انجام شد و در نهایت جدول‌های مراجعه ((LUT از نتایج کد مای و مدل انتقال تابشی RT3 بدست آمد. نتایج نشان داد که استفاده از مدل انتقال تابش برای ذرات با شعاع موثرهای مختلف در زوایای گوناگون در باند 55/0 میکرومتر دارای نتایج متفاوتی می باشد به این صورت که با افزایش میزان شعاع موثر میزان بازتاب ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. همچنین میزان بازتاب در شعاع موثرهای مختلف برای عمقهای نوری(AOD) متفاوت می باشد که در اینجا کمترین مقدار عمق نوری یعنی 2/0 در دامنه 15/0-04/0 و بیشترین مقدار عمق نوری یعنی 3 در دامنه 05/0-04/0 قرار گرفته است . در نهایت نتایج نشان داد که مدل با استفاده از دامنه‌ای از شعاع‌های موثر بهتر خواهد شد، زیرا ذرات غباری که در جو پخش شده‌اند دارای شعاع‌های گوناگونی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات