بررسی غلظت هیدروکربن های آروماتیک حلقوی(PAHs) در توتیای دریایی جزیره خارک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس HSE/شرکت نفت

2 دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

10.22034/jest.2018.16013.2549

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی غلظت ترکیبات PAH در بافت نرم توتیای دریایی(Echinometera Mathaei) جزیره خارک می باشد.
پس از بررسی دقیق منطقه مورد مطالعه (جزیره خارک) با در نظر گرفتن عواملی همچون جریانات دریایی، محل استقرار تاسیسات (اسکله ها و سکوهای نفتی)، محل تردد کشتی ها و نفتکش ها، ارتفاع جزر و مد و حضور توتیاهای دریایی 4 ایستگاه مشخص شد. نمونه برداری در هر ایستگاه با 8 تکرار از توتیاها جهت سنجش PAHs در تابستان 94 انجام شد. نمونه برداری بصورت دستی و از طریق غواصی در عمق 2 متر صورت گرفت. غلظت PAHs در نمونه ها بر طبق روش SIM (Selected Ion Monitoring) توسط دستگاه کروماتوگرافی (GC-MS) شناسایی شد. تحلیل های آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام شد. سی‌ترکیب PAH ، شامل 16 ترکیب اولویت بندی شده بوسیله EPA در همه نمونه های توتیای دریایی جزیره خارک شناسایی شدند. میانگین غلظت کل PAHs در بافت نرم توتیا 85/ 452 نانوگرم بر لیتر بدست آمد. بیشترین و کمترین غلظتPAH در بافت نرم توتیا به ترتیب مربوط به اسکله T و شاهد واقع در شمال جزیره اندازه گیری شد. طبق نتایج به دست آمده در این مطالعه، بر اساس داده های حاصل، توتیا می تواند نشانگر زیستی مناسبی در برابر آلودگی نفتی PAH در منطقه خارگ محسوب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات