تجزیه و تحلیل مخاطرات محیط زیستی ایستگاه تقویت فشار گاز واحد شماره 2 اهواز به روش تطبیقی EFMEA & HAZAN

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی، مدیریت وآموزش محیط زیست گرایش مدیریت، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

10.22034/jest.2018.17535.2658

چکیده

ایستگاههای تقویت فشار گاز دارای تجهیزات ، ادوات و بخشهای مختلفی میباشند که به نوبه خود میتوانند اثرات محیط زیستی متفاوتی را بوجود آورند . این تحقیق با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل مخاطرات محیط زیستی ایستگاه تقویت فشار گاز شماره 2 اهواز با استفاده از دو روش EFMEA وHAZAN به انجام رسیده است . ابتدا با انتخاب محدوده ی مطالعاتی ، شناسایی و اندازه گیری پارامتر های محیطی و استفاده از روش PHA منابع مولد مخاطرات شناسایی شد سپس میزان آلاینده‌‌‌‌های گازی ، پساب خروجی و میزان صوت در دو بخش انتهایی و جنب در ورودی ایستگاه مورد اندازه‌گیری قرار گرفته سپس مخاطرات شناسایی شده با استفاده از روشهای EFMEA و HAZAN مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که پس از تجزیه و تحلیل و تکمیل کاربرگهای دو روش نتایج حاصل نشان میدهد که از 86 مخاطره مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته در روش EFMEA ، تعداد 23 مورد داری سطح خطر بالا بودند که این تعداد 27 درصد کل مخاطرات را شامل میشود همچنین در روش HAZAN ، نتایج نشان داد که تعداد 5 مورد که 6 درصد ریسکها را شامل میشود در دسته مخاطرات غیر قابل قبول و تعداد 8 مورد که 9 درصد مخاطرات را شامل میشود در دسته مخاطرات نامطلوب قرار گرفته اند سپس با تطبیق نتایج دو روش نشت شدید سیال از خطوط لوله ، وسایل و ادوات بالاترین اولویت را به خود اختصاص داد . در انتها راهکار کنترلی و برنامه مدیریت محیط زیستی جهت کاهش اثرات مخاطرات ارائه شده است ، در آخر میتوان با مقایسه ی دو روش EFMEA و HAZAN طی این تحقیق میتوان نتیجه گیری کرد که روش EFMEA دقت بیشتر و سرعت کمتر و در مقابل آن روشHAZAN سرعت بیشتر و دقت کمتری در تجزیه و تحلیل مخاطرات دارد.

کلیدواژه‌ها