بررسی غلظت سرب و کادمیوم در برخی محصولات کشاورزی و تاثیر آن بر سلامت انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه جیرفت

2 استادیار دانشگاه جیرفت

3 دانشجو

10.22034/jest.2018.17345.2603

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت استفاده از سبزیجات سالم، کنترل غلظت عناصر سنگین جهت حفظ سلامتی مصرف کننده حائز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف ارزیابی خطرات فلزات سنگین بر سلامت انسان از طریق مصرف محصولات کشاورزی در جیرفت انجام شد.
مواد و روش‌ها: نمونه‌ها شامل بادمجان، گوجه فرنگی، خیار گلخانه‌ای و توت فرنگی بودند که به صورت تصادفی از گلخانه‌های جیرفت جمع آوری شدند و غلظت عناصر سرب و کادمیوم در برگ و میوه این گیاهان اندازه‌گیری شد و مقدار تخمینی جذب شده هر عنصر (EDI) برای هر محصول با توجه به مقدار مصرف روزانه آن محصول مشخص گردید.
یافته‌ها: میانگین غلظت سرب و کادمیوم در محصولات نمونه برداری شده با یکدیگر متفاوت بود، بیشترین و کمترین مقدار کادمیوم به ترتیب مربوط به گوجه فرنگی و خیار گلخانه‌ای بود. نتایج نشان داد که مقدار سرب و کادمیوم در اکثر محصولات بیشتر از محدوده استاندارد ارائه شده براساس توصیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و FAO-WHO بوده است
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد گر چه در اغلب مجصولات نمونه برداری شده غلظت سرب و کادمیوم بیش از حد مجاز است، اما مقدار تخمینی جذب شده هر عنصر (EDI) توسط گیاه نشان داد به جز سرب در گوجه فرنگی و بادمجان، سایر محصولات دارای EDI کمتر یا حداکثر برابر با میزان دریافت قابل تحمل روزانه موقتی (PTDI) که از طرف موسسه استاندارد ایران گزارش شده، هستند. به احتمال زیاد مصرف بی رویه کودها به ویژه کودهای فسفاته دلیل اصلی تجمع بیش‌از حد فلزات سنگین در محصولات مورد بررسی در این تحقیق می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات