شناسایی و بررسی پسماندهای خطرناک استان خراسان جنوبی و طبقه‌بندی آن بر اساس کنوانسیون بازل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/jest.2018.18747.2747

چکیده

صنعتی شدن و شهرنشینی موجب افزایش تولید پسماندهای زائد می‌شود برخی از این پسماندها خطرناک بوده و در مقادیر ناچیز، خود می‌توانند اثرات مخرب بهداشتی و محیط زیستی را ایجاد نمایند. رشد فزاینده احداث واحدهای صنعتی و روند رو به رشد صنعت در استان خراسان جنوبی و به تبع آن تولید پسماندهای خطرناک به علت دارا بودن خصوصیاتی نظیر سمیت و خورندگی یا دیگر مشخصات مشابه شامل آن دسته از پسماندهایی می‌شوند که سلامت انسان و محیط زیست را به مخاطره می‌اندازند. از آنجا که این نوع ضایعات قادرند حتی در مقادیر اندک خود، اثرات مخرب محیط زیستی و بهداشتی جبران ناپذیری را ایجاد نمایند، لذا مدیریت پسماندهای ویژه به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های محیط-زیستی در سراسر جهان مطرح شده و تدوین مقررات و ضوابط بین المللی همچون کنوانسیون بازل را بدنبال داشته است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تعیین کمیت و کیفیت پسماندهای صنعتی و ویژه و نحوه مدیریت فعلی پسماندهای مذکور در واحدهای تولید کننده در سطح استان خراسان جنوبی انجام شده است. در این پژوهش به بررسی وضعیت مراکز و واحدهای مختلف تولیدی، خدماتی، صنعتی، معدنی، بیمارستانی، دانشگاه ها و غیره در استان خراسان جنوبی، همچنین در ادامه به تعیین میزان و نوع آلاینده‌هایی است که آنها تولید و وارد محیط زیست می‌-کنند، پرداخته شده است. که جمع آوری داده ها بر اساس تکمیل پرسشنامه، مشاهده، و نیز مصاحبه حضوری با واحدهای صنعتی حاصل گردید که در نهایت منجر به استفاده از اطلاعات حاصله، جهت شناخت بیشتر وضعیت استقرار صنایع و پسماندهای تولیدی آنها گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات