تخمین میزان تبخیر روزانه با استفاده از شبکه بیزین (مطالعه موردی: حوضه دهنو- استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیات علمی دانشگاه لرستان

3 هیات علمی لرستان

10.22034/jest.2018.18299.2713

چکیده

زمینه و هدف: تبخیر یکی از جمله پارامترهای مهم در هیدرولوژی و مهندسی منابع آب است که مورد توجه محققان قرار دارد. روش بررسی: در این تحقیق با هدف پیش بینی میزان تبخیر روزانه ایستگاه دهنو واقع در استان لرستان، از مدل های هوشمند شبکه های بیزین و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. پارامترهای روزانه در نظر گرفته شده در فرآیند مدل سازی شامل ساعات آفتابی، حداقل، حداکثر و میانگین دمای هوا، رطوبت نسبی، تعداد روزهای ابری، بارش و سرعت باد در دوره آماری (1393-1383) می باشد. از معیارهای ضریب همبستگی، ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب نش ساتکلیف برای ارزیابی صحت و نیز مقایسه عملکرد مدل ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد هر دو مدل به کار رفته با دقت قابل قبولی توانسته به شبیه سازی میزان تبخیر روزانه بپردازد، که از بین این مدل ها، مدل شبکه بیزین با بیشترین ضریب همبستگی (999/0)، کمترین ریشه میانگین مربعات خطا ( mm12/0) و نیز معیار نش ساتکلیف (972/0) در مرحله صحت سنجی در اولویت قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری:علاوه بر آن، متغیرهای مورد استفاده در مدل های پیش بینی میزان تبخیر توانسته اند، نحوه تغییرات تبخیر در ایستگاه مورد بررسی را تشخیص دهند. در مجموع نتایج نشان داد که روش شبکه بیزین توانایی بالایی در تخمین مقادیر کمینه و بیشینه میزان تبخیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات