حذف بنزن از آب توسط جذب سطحی بر روی نانو جاذب فلزی- آلی Cu-BTC

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش اموخته دانشگاه آزاد ماهشر

2 دبیر منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/jest.2018.18190.2700

چکیده

مقدمه: بنزن یکی از آلاینده های موجود در پسابهای پالایشگاهی است که ترکیبی سمی و سرطان زا ست. در این مطالعه هدف سنتز یک نانو جاذب متخلخل فلزی – آلی و به کارگیری آن در حذف بنزن از آب می باشد.
روش بررسی: جاذب مورد استفاده در این تحقیق دارای ساختار بسیار متخلخل بر پایه فلز مس است. اثر پارامترهای مختلف شامل مقدار جاذب، pH، غلظت اولیه، دما و زمان تماس بر روی میزان جذب بنزن در یک سیستم ناپیوسته بررسی شد. هم چنین در ادامه مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی بر روی داده ها انجام گردید.
بحث ونتیجه گیری: بیش ترین درصد جذب برابر با 83.1 % و ظرفیت جذب mg/g 41.65 در 5= pH و بعد از 20 دقیقه زمان تماس 2 میلی لیتر محلول 50 ppm با 2 میلی گرم جاذب اتفاق افتاده است. که نشان دهنده قابلیت بالای جاذب سنتزی برای جدب بنزن می باشد. هم چنین نتایج نشان می دهد که داده ها متناسب با مدل سنتیکی شبه مرتبه دوم بوده است. و داده های ترمودینامیکی با مدل لانگمیر تطبیق بیشتری را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات