بررسی کارایی گیاه سیر در حذف فلزات سنگین مس و کبالت به روش پیوسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Zanjan University

2 دکتری

3 دانشجو

4 کارشناسی

10.22034/jest.2018.17940.2674

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: در این تحقیق، شرایط و مزایای استفاده از ضایعات گیاه سیر به عنوان جاذب برای حذف فلزات سنگین مس و کبالت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. ضایعات گیاه سیر از جمله جاذب‌های زیستی است که به‌خاطر مزایای از جمله دوست‌دار محیط زیست، ارزان قیمت و تجدید‌پذیربودن، گزینه خیلی مناسبی جهت حذف آلودگی یونهای فلزات سنگین از آب می‌باشد، لذا این جاذب پیشنهاد خوبی جهت تصفیه پساب‌های صنعتی که از مهمترین منابع آلاینده آب و خاک به فلزات سنگین هستند، می‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعه روش پیوسته با یک ستون جاذب ثابت از ضایعات سیر بکار برده شده است. اثرات پارامترهای مختلف از جمله pH، غلظت اولیه یون فلزی، مقدار جاذب و سرعت جریان جاری شدن محلول بر روی جاذب (در محدوده‌ی ml/min 0/2 تاml/min 3/3) مورد بررسی قرار گرفت و جهت استفاده برای نمونه‌های حقیقی بهینه شد.
یافته‌ها: ارزیابی داده ها نشان داد که مدل‌های توماس و یان مطابقت بیشتری با داده های آزمایشگاهی در شرایط مختلف را دارند. بیشترین ظرفیت نیز mg/g 8/95 برای یون مس در شرایط که از یک ستون با ارتفاع cm 30 و غلظت اولیه یون فلزی mg/L 100 و سرعت جریان mL/min 0/2 استفاده شد. از ویژگی های جالب این جاذب، توانایی چندین بار استفاده از آن بدون کاهش قدرت جذب و همچنین عدم جذب فلزات سختی نظیر سدیم، پتاسیم و منیزیم می باشد که برای حیات ارگانیسم‌های زنده مفید هستند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصله، ظرفیت جذب به ترتیب mg/g 8/95 و 7/45 برای یون‌های مس و کبالت در شرایط که یک ستون با ارتفاع cm 30 و غلظت اولیه یون فلزی mg/L 100 و سرعت جریان mL/min 0/2 بدست آمد. تجدید پذیری جاذب و عدم جذب فلزات سختی نظیر سدیم، پتاسیم و منیزیم از جمله دو خصوصیت مهم جاذب پیشنهادی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات