رابطه شاخص سطح برگ و فاصله از جاده جنگلی در دامنه های خاکبرداری و خاکریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران

10.22034/jest.2018.20264.2927

چکیده

زمینه و هدف: در اکولوژی جنگل از شاخص سطح برگ (LAI) به عنوان پارامتر بیان‌کننده واکنش تاج‌پوشش درختان نسبت به تغییرات محیط، استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی مقدار LAI در حاشیه جاده‌های درجه 3 جنگلی و مقایسه آن با مقدار LAI در درون جنگل‌ به تفکیک دامنه‌های خاکبرداری و خاکریزی در تیپ ممرز-راش در جنگل خیرود بود.
روش بررسی: 16 خط‌نمونه به‌طول 100 متر (هشت خط‌نمونه در هر دامنه) از حاشیه جاده تا درون جنگل تصادفی انتخاب و در طول هر خط‌نمونه، 9 نقطه با فواصل مختلف از حاشیه جاده (صفر، پنج، 10، 15، 20، 30، 45، 60 و 100 متری) انتخاب و در این فواصل، عکس‌برداری از تاج‌پوشش با روش عکس‌برداری نیم‌کروی انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس آزمون tجفتی، میانگین مقدار LAI به‌دست آمده در دامنه خاکریزی (29/3) به طور معنی‌داری بیشتر از دامنه خاکبرداری (15/3) به‌دست آمد (026/0 =p). بر اساس آزمون توکی، مقدار LAI در هر دو دامنه خاکبرداری و خاکریزی در فواصل صفر و پنج متری، به طور معنی‌داری کمتر از فواصل 15 متری و بیشتر از 15 متر به‌دست‌آمد (05/0 p

کلیدواژه‌ها

موضوعات