ارتباط بین غلظت سرب خون با استرس و فرسودگی شغلی کارکنان یک کارخانه باتریسازی در تهران

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسنده

عضو هیات علمی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/jest.2018.20056.2906

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین میزان غلظت سرب خون با استرس و فرسودگی شغلی کارکنان یک کارخانه باتری سازی در تهران (1394) بود.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بود که از لحاظ اجرا جزو مطالعات اندازه گیری میدانی و نمونه برداری آزمایشگاهی قرار می گیرد. نمونه متشکل از 100 آزمودنی مرد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در گستره سنی 20الی 65 سال قرار داشتند،.جهت بررسی میزان استرس شغلی و ابعاد فرسودگی شغلی از آزمون های استرس شغلی دیویس و همکاران و فرسودگی شغلی مسلچ و همچنین جهت اندازه گیری میزان غلظت سرب خون از دستگاه طیف سنج جذب اتمی استفاده گردید.
یافته ها: نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان غلظت سرب خون با مسخ شخصیت رابطه مثبت معنی دار در سطح(01/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات