مسوولیت مدنی و کیفری دولت در ایجاد آلودگی هاى زیست محیطی ناشی از حامل هاى انرژى غیراستاندارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی ره

10.22034/jest.2018.19816.2870

چکیده

آلودگی محیط‌زیست به هر مقدار و میزانی که باشد بر سلامتی انسان و کیفیت اموال او اثرگذار است و منجر به بروز خسارات جانی و مالی می‌گردد. اکثر کشورها با انواع مختلف آلودگی و به ویژه آلودگی هوا روبرو هستند. شناسایی عامل یا مسئول احتمالی برای جبران خسارات وارده ضروری هست.
با تحلیل موضوع و بررسی مبانی مسئولیت اعم از مدنی و کیفری این موضوع اثبات می‌گردد. در نتیجه، فرض مسئولیت برای دولت در قبال آلودگی محیط‌زیست ناشی از اعمال دولت، محکوم به جبران خسارت و مجازات مرتکبین است. لذا در ابتدا به بررسی مسؤولیت مدنی و کیفری اشخاص و مأمورین دولتی و در ادامه به بررسی مسؤولیت دولت در آلودگی محیط‌زیست نیز از رهگذر قوانین موجود پرداخته می‌شود.
لذا در ابتدا به بررسی مفهوم آلودگی محیط‌زیست و مبانی مسؤولیت مدنی و کیفری آن و نظرات متخصصین محیط‌زیست در باب آلوده بودن بنزین‌های تولیدی، به اثبات مسؤولیت مدنی و کیفری دولت و مأمورین دولتی در باب آلودگی ناشی از اقدامات دولت پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات