تبیین وضعیت حقوقی مدیریتی ناظر بر تولید و مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد کلاله- آزاد شهر

2 دانشگاه علوم قضائی

3 دانشکده محیط زیست و انرژی

10.22034/jest.2018.20709.2976

چکیده

زمینه و هدف:میزان مصرف سموم دفع آفات نباتی نشان‌دهنده‌ی گوشه‌ای از وخامت وضع استانداردهای کشاورزی است. به دلیل اثرات آلاینده‌ی این سموم در حیات جانوری و انسانها، کشور ما با پایبندی به اجرای قوانین و مقررات مرتبط، سبب ارتقای کیفیت و بهره‌گیری هر چه صحیح‌تر از سموم دفع آفات نباتی شده است. دراین راستا نقش سازمان هایی همچون قوه قضاییه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات در تدوین و اجرایی نمودن قوانین و مقررات مرتبط با سموم دفع آفات نباتی روشن و آشکار می‌ گردد.
روش بررسی:این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و آمار رسمی موجود انجام پذیرفته است.
یافته ها:با امعان نظر به مطالعه در خصوص تبیین وضعیت حقوقی مدیریتی ناظر بر تولید و مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، ابعاد حقوقی، محیط زیستی و مدیریتی اجرائی مد نظر قرار گرفته است.
بحث و نتیجه گیری:در پرتو این پژوهش ضمن بررسی قوانین و مقررات مرتبط با سموم دفع آفات نباتی در ایران، رهیافت‌ها و راهبردهای موثر در پرتو رویه‌های موجود جهت مهار آفات و سموم شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان از محدودیت قواعد موجود در دفع سموم آفات نباتی در ایران دارد و به نظر می‌رسد این قواعد بایستی بواسطه چارچوب موثر تری که می‌تواند الگوی مناسب‌تری برای اجرا باشد، تکمیل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات