تعیین کارایی سیستم تصفیه هوا در کاهش غلظت سرب و اثر بخشی بکارگیری اسکرابر با ماده جاذب بر کاهش غلظت گاز SO2 در واحدهای تولید سرب ثانویه شهرک صنعتی جنت آباد

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت روی کاران مفید

2 دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران

10.22034/jest.2018.20408.2948

چکیده

چکیده
زمینه و هدف : 85 درصد از مقدار کل سرب تولید شده در جهان، درتولید باتری های سرب/ اسیدی مصرف می شود. بازیافت سرب از باطری های فرسوده منجر به انتشار فیوم فلزی سرب، گاز دی اکسید گو گرد و دی اکسید کربن می شود.
روش بررسی : نمونه برداری از سرب محیطی با استفاده از دستگاه نمونه برداری فردی SKC و نمونه برداری و سنجش گاز SO2 با استفاده از دستگاه Testo 350 XLانجام گرفت. هم زمان با نمونه برداری های محیطی، توسط دستگاه نمونه برداری Westech مدل M9096 از ذرات کل و ذرات سرب در سیستم تصفیه هوا انجام شد.
یافته ها : نتایج نشان داد که با بکارگیری سیستم های مهندسی نوین تصفیه هوا ، میانگین کل ذرات خروجی دودکش 9.5 mg/m3 و میانگین غلظت سرب μg/m3 1.57 است و راندمان حذف ذرات کل و ذرات سرب 99.5 درصد و در حد مجاز می باشد. در مورد گاز دی اکسید گوگرد حذف انجام نمی شود و فقط با استفاده از سیستم تهویه و خنک سازی، جمع آوری و سپس با غلظت میانگین 4470 ppm (حد استاندارد ppm 800) توسط دودکش به خارج از محیط هدایت می شود. بکارگیری اسکرابر پایلوت باعث کاهش غلظت گاز SO2 به ppm 650 می گردید.
نتیجه گیری نهایی : در واحدهای تولید سرب ثانویه فوق ذرات سرب در حد استاندارد حذف می شوند. پیشنهاد می گردد که مناسب ترین روش برای حذف دی اکسید گوگرد، استفاده از کربنات سدیم به منظور واکنش با سولفات سرب و تبدیل سولفات سرب به کربنات سرب و کاهش انتشار SO2 در فرایند تولید و همزمان استفاده از مناسب ترین سیستم اسکرابر دینامیکی با راندمان حذف گاز SO2 تا میزان 85/55 درصد و تقلیل غلظت گاز SO2 خروجی از دودکش تا حد ppm650 می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات