تاثیر فعالیت های صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان نواحی کارکردی مسکونی همجوار (مورد پژوهی: منطقه 16 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا/دانشگاه شهید بهشتی/دانشکده معماری و شهرسازی

2 دانشیار/ دانشگاه شهید بهشتی/ دانشکده معماری و شهرسازی

10.22034/jest.2018.25372.3442

چکیده

زمینه و هدف: نواحی مسکونی همجوار با فعالیت های صنعتی در شهرها، همواره تحت تاثیر ویژگی های محیطی این فعالیت ها بوده و کیفیت زندگی ساکنان متاثر از این فعالیت هاست. در این مقاله دو فعالیت صنعتی نسبتا آلاینده(کارخانه روغن نباتی قو و نیروگاه بعثت) در منطقه 16 شهر تهران به عنوان مورد پژوهش انتخاب شده و چگونگی تاثیر آن ها بر کیفیت زندگی ساکنان همجوار با این فعالیت ها از ابعاد عینی و ذهنی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش شناسایی چگونگی تاثیر این فعالیت های صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان همجوار است. روش بررسی: در این پژوهش از فن ارزیابی اثر و چهار منبع اطلاعاتی شامل اسناد موجود، برداشت میدانی، مصاحبه و پرسشنامه( با روش نمونه‌گیری همگن) استفاده شده و برای تحلیل، آمار توصیفی به کار رفته است. یافته‌ها: فعالیت های منتخب دارای اثرات مثبت و منفی بر قلمروهای کیفیت زندگی افراد در زمینه های مختلف(محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و ترافیکی) بوده اند؛ در نهایت، مطالعه کیفیت کلی زندگی ساکنان نشان داد که تنها 62 درصد از ساکنان، از کیفیت زندگی کلی خود(با توجه به شرایط موجود) ناراضی بوده اند. بحث و نتیجه‌گیری: کیفیت زندگی کلی ساکنان، بیانگر این موضوع است که نارضایتی از قلمرو بهزیستی کالبدی(تاثیر آلایندگی صنایع بر زیرقلمرو سلامت در زمینه محیط زیستی)، در اولویت بندی ذهنی ساکنان و ترکیب قلمروهای مختلف کیفیت زندگی کلی، در درجه نخست اهمیت قرار نداشته و تاثیر صنایع بر سایر قلمروها(مانند بهزیستی اجتماعی، اقتصادی، مادی و احساسی) دارای ضریب اهمیت بیشتری در ذهن ساکنان بر کیفیت زندگی کلی آنان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات