اثر خشکیدگی تاجی ناشی از خشکسالی بر برخی عناصر غذایی در جنگل‌های بلوط ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

10.22034/jest.2018.23432.3256

چکیده

در این پژوهش تغییرات مقادیر پتاسیم، کلسیم و منیزیم در برگ، ریشه و خاک محیط ریشه درختان بلوط ایرانی، در جنگل مله‌سیاه استان ایلام به مدت دو سال و در دو فصل بهار و تابستان پایش شد. درختان بلوط بر اساس شدت خشکیدگی تاجی به چهار گروه با تعداد شش تکرار تقسیم شدند. نمونه‌گیری از برگ، ریشه و خاک در چهار جهت اصلی تاج درخت بطور‌ تصادفی انجام و برای تجزیه عناصر به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج نشان داد که خاک محیط ریشه درختان بلوط با شدتهای خشکیدگی تاجی مختلف از نظر بافت و pH شرایط یکسانی دارند. مقادیر عناصر کلسیم، منیزیم و پتاسیم خاک تغییر معنی‌داری بین درختان سالم و سرخشکیده نداشتند. اما مقدار پتاسیم برگ درختان سرخشکیده در بهار 93 بطور معنی‌داری بیشتر از درختان سالم بود. مقدار پتاسیم ریشه درختان سرخشکیده نیز در تابستان 93 بطور معنی‌داری بیشتر از درختان سالم بود. مقدار کلسیم ریشه درختان سرخشکیده در تابستان 93 بطور معنی‌داری کمتر از درختان سالم‌تر بود. مقدار منیزیم ریشه درختان سرخشکیده در بهار و تابستان 93 بطور معنی‌داری کمتر از درختان سالم‌تر بود. همچنین غلظت پتاسیم و کلسیم خاک تغییرات کاهشی معنی دار از بهار تا تابستان دارند. غلظت پتاسیم، کلسیم و منیزیم برگ تغییرات معنی‌دار و نامنظم بین فصلی داشتند. تغییرات غلظت کلسیم ریشه بصورت افزایشی در سال 92 و کاهشی در سال 93 و منیزیم ریشه به صورت کاهشی در سال 93 بود. غلظت پتاسیم برگ بطور معنی داری بیشتر از ریشه بود، اما در مورد کلسیم برعکس بود. بطور کلی غلظت عناصر مورد مطالعه در پیکره درختان بلوط به دنبال خشکسالی و خشکیدگی تاجی دچار تغییراتی شده و تغییر آنها در درختان سرخشکیده، با توجه نقش این عناصر در حیات درخت، در جهت مقاومت به شرایط خشکی و انجام فعالیتهای حیاتی در حد ممکن بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات