بررسی تجدید حیات درون روشنه‌های طبیعی راشستان‌های بخش گرازبن جنگل خیرود

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 استاد

3 مربی

10.22034/jest.2018.23058.3217

چکیده

زمینه و هدف:مرگ طبیعی درختان اشکوب بالای توده‌های جنگلی باعث ایجاد فضای خالی در تاج پوششجنگل می‌شود که به این فضای خالی، روشنه گفته می‌شود و باعث تغییرات زیادی بر روی تجدید حیات، پایداری و تنوع گونه‌ای در توده‌های جنگلی می-گردد. به‌منظور بررسی ترکیبارتفاعیتجدیدحیاتدر روشنه‌های طبیعی (بدون دخالت انسان)‏ٌ‏‎ْ،پژوهشی در جوامع راش بخش گرازبن از جنگل آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعیدانشگاه تهران در خیرود کنار نوشهر استان مازندران صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: با جنگل گردی در داخل این بخش سه قطعه‌نمونه مربعی شکل به وسعت 25 هکتاردرپارسل‌های 317، 318 و 319 انتخاب شد و با گردش در داخل هریک از قطعات 25 هکتاری‎‎‎‏‏‏‏‏‎‎‎‏ٌٌٌ‏‎‎‎ْْْْْ‎‎‎‎‎، روشنه‌های موجود شناسایی شدند.
یافته‌ها:درمجموع 231 روشنه در سه قطعه‌نمونه موردبررسی پیدا شد. بزرگ‌ترین قطر و کوچک‌ترین قطر بطوریکه عمود بر هم باشند نیز در داخل هر روشنه اندازه‌گیری و با روش آماربرداری صد درصد ارتفاع نهال‌های موجود در هر روشنه در سه‌طبقه ارتفاعی (30-0، 130-30 و بیشتر از 130 سانتی‌متر) آماربرداری شدند.
بحث و نتیجه گیری:این بررسی نشان داد که روشنه‌هایی با شکل‌های بیضوی، شیب 20-11 و 30-21 درصد و مساحت 400-100 مترمربع‌ و جهت شمالشرقی دارای بهترین استقرارتجدید حیات ازلحاظ ارتفاعی (بیشترینشلوخال) بودند که بهتر است در مدیریت جنگل و برداشت‌های انجام‌شده از جنگل موردتوجه قرار گیرند

کلیدواژه‌ها

موضوعات