ارتباط رضایتمندی از خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان، با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (موردپژوهی: کلانشهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا/دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار/ دانشگاه شهید بهشتی/ دانشکده معماری و شهرسازی

10.22034/jest.2018.32040.4013

چکیده

زمینه و هدف: کیفیت زندگی شهری در ارتباط با محیط شهری ایجاد می شود و ابعاد عینی آن محیط را به ارزیابی ذهنی مردم از آن، متصل می‌کند. این انگاشت، از تمامی جنبه های زندگی شهری(شامل محیط طبیعی، ساخته شده، اجتماعی و اقتصادی) تاثیر می پذیرد. خدمات شهری، بخشی از ابعاد محیط شهری هستند که در جهت تامین نیازهای اساسی شهروندان ارائه می‌گردند. هدف این پژوهش، شناخت چگونگی تاثیر رضایتمندی از خدمات شهری بر کیفیت زندگی شهروندان است. روش بررسی: در این پژوهش با به کارگیری رهیافتی توصیفی-تحلیلی، به تدوین چارچوب مفهومی پژوهش، مبتنی بر متون تخصصی پرداخته شده و سپس مدل کمی پژوهش ارائه گردیده است. داده های جمع آوری شده با پرسشنامه در خصوص مجموعه ای از خدمات شهری در 30 محله شهر تهران، با استفاده از روش حداقل مجذورات جزیی و نرم افزار SmartPLS3.0 در قالب مدل پیشنهادی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: ارتباطی مستقیم و معنادار میان "رضایتمندی از خدمات شهری" و نیز "کیفیت تجربه شده" با "کیفیت زندگی" شهروندان وجود دارد. شاخص های "استاندارد خدمات"، "ساعت کاری" و "استفاده از فن آوری در ارائه خدمات" از دید شهروندان، بیشترین تاثیر را بر سازه "کیفیت تجربه شده" دارند. همچنین، سازه "انتظارات شهروندان از خدمات شهری" بیشتر تحت تاثیر دو شاخص‌ "تجربه پیشین شهروند" و "ارتباطات خدماتی غیر آشکار" است. نتیجه گیری: این پژوهش بر لزوم توجه سازمان‌های متولی ارائه خدمات شهری به عوامل تعیین کننده رضایتمندی از خدمات شهری در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تاکید می‌ورزد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات