تعیین و تحلیل کمی توده‎های‎ جنگلی بلوط در رابطه با فیزیوگرافی در منطقه ایل‎گوران کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشو

3 دانشگاه لرستان

10.22034/jest.2018.25775.3470

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
این تحقیق به‌منظور شناسایی توده‌های جنگلی در بخشی از منطقه ایل گوران به مساحت 430 هکتار واقع در استان کرمانشاه صورت پذیرفت.
روش بررسی:
تعداد 84 قطعه‌ نمونه 16 آری با استفاده از شبکه آماربرداری تصادفی- سیستماتیک در منطقه پیاده گردید و در قطعات نمونه گونه‌های چوبی و فرم رویشی (دانه‌زاد یا شاخه‌زاد) آن‌ها ثبت شد. طبقه‌بندی تیپ‌های جنگلی براساس دو فاکتور ترکیبگونه‌ای و مبدأ رویشی انجام گرفت. ابتدا با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS نقشه واحدهای فیزیوگرافی و سپس با تلفیق آن‌ها نقشه واحدهای زمین تهیه گردید.
یافته‎ها:
نتایج نشان داد تیپ‌های دانه‌زاد (شامل برودار دانه‌زاد و برودار- بنه دانه‌زاد) از نظر ارتفاع از سطح دریا دامنه گسترش محدودتری نسبت به سایر تیپ‌ها دارند. همچنین گونه برودار به‌عنوان یک گونه شاخص در تمام ارتفاعات حضور دارد. از نظر شیب زمین تیپ برودار- بنه شاخه و دانه‌زاد دارای دامنه انتشار وسیع‌تری نسبت به سایر تیپ‌ها بوده و در شیب‌های ملایم تا شیب 50 درصد مشاهده می‌شود.
بحث و نتیجه‏گیری:
نتایج این تحقیق می‌تواند مورداستفاده صاحب‌نظران و برنامه‎ریزان قرارگرفته و به بهبود وضعیت مدیریتی جنگل‌های زاگرس کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات