تصفیه و حذف ترکیبات آلی فرار(BTX) بوسیله پلاسمای سرد در مقیاس آزمایشگاهی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشجو

10.22034/jest.2018.18444.2763

چکیده

زمینه و هدف: خروجی گاز های احتراقی از منابع متحرک(مانند خودروها،...) و منابع ساکن(مانند کارخانه ها و صنایع) باعث آلودگی هوا با چندین نوع آلاینده که سلامت انسان و محیط زیست را تهدید می کند. ترکیبات آلی فرار بزرگترین و مهمترین گروه از آلاینده ها به حساب می آیند. این ترکیبات که از مصرف بنزین در خودرو ها ناشی می شود طیف وسیعی از مواد آلی را شامل می شود(CXHY). هدف از مطالعه حاضر تعیین قابلیت و پتانسیل تصفیه و حذف هیدروکربن ها از جریان هوا با استفاده از پلاسمای سرد می باشد.
مواد و روشها: این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. در این مطالعه هیدروکربن های بنزن، تولوئن و زایلن بوسیله‌ی دستگاه FIRST CHECK +5000 With PID Detector در قبل و بعد راکتور پلاسما اندازه گیری شد.
یافته ها: در این پژوهش، فاکتور های موثر بر تصفیه و حذف هیدروکرین ها از جریان هوا در محیط پلاسمایی اعم از دما، زمان ماند، ولتاژ ورودی و غلظت های مختلفی از آلاینده ها مورد بررسی قرار گرفت. شرایط بهینه جهت تبدیل آلاینده ها در دمای °C 200 ، ولتاژ ورودی 3132 ولت و زمان ماند 5/2 ثانیه حاصل شد. با توجه به نتایج آماری به دست آمده مربوط به غلظت های مختلف مقدار راندمان بهینه برای تصفیه و حذف هیدروکربن های بنزن(60 ppm)، تولوئن(320 ppm) و زایلن(160 ppm) با ضریب اطمینان 95 در صد به ترتیب برابر است با01/49، 117/55 و 57/71 در صد به دست آمد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج آزمایشها هر چه زمان ماند، ولتاژ و دمای آلاینده ها در محدوده های مشخص شده در راکتور پلاسما بیشتر باشد زمان کافی برای بر همکنش شیمیایی، میزان انرژی وارد شده، تصادم و برخورد بین اجزای پلاسما به علت انرزی جنبشی بالا، بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات