انتخاب بهترین روش تصفیه فاضلاب ایستگاه های مترو تهران با استفاده از روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد علوم و تحقیقات تهران/ دانشکده محیط زیست و انرژی

2 دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد علوم و تحقیقات تهران/ دانشکده علوم و فنون دریایی

3 استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد علوم و تحقیقات تهران/ دانشکده محیط زیست و انرژی

4 استاد/ دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد علوم و تحقیقات تهران/ دانشکده علوم پایه

10.22034/jest.2018.28750.3746

چکیده

زمینه و هدف: برای انتخاب سیستم بهینه تصفیه فاضلاب از تکنیک ها و روشهای مختلفی استفاده می شود. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و وزن دهی معیارها موثر در انتخاب سیستم تصفیه فاضلاب و رتبه بندی روشهای تصفیه فاضلاب می باشد.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی- کاربردی است که طی 7 مرحله طراحی و اجرا شده. در این تحقیق ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی (پنل 10 نفره) معیارهای موثر در انتخاب بهترین سیستم تصفیه فاضلاب ایستگاه های خط 2 مترو تعیین و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی و اولویت بندی شدند.
یافته ها: با استفاده از پرسشنامه های تکمیلی توسط اعضای پنل دلفی از 26 زیر معیار اولیه 12 زیر معیار انتخاب شدند. سپس 6 گزینه SBR، MBBR، RBC، UASB، لجن فعال و سیستم اگوی شهری مورد ارزیابی قرار گرفت. این گزینه ها توسط سه معیار اصلی محیط زیست، اقتصادی و فنی –مدیریتی و زیرمعیارهای استخراج شده از پنل دلفی، وزن دهی و سپس گزینه ها به صورت زوجی با استفاده از نرم افزارexpert choice11 ارزیابی و وزن دهی شد.
بحث و نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق بیانگر این مطلب بود که روش MBBR مناسبترین روش برای تصفیه فاضلاب ایستگاه های خط 2 مترو تهران است و پس از آن، روشهای لجن فعال با هوادهی گسترده ،SBR، اگو، UASBو RBC به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. درجه ناسازگاری برابر 04/0 و سازگاری مقایسه های زوجی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات