بررسی مقایسه ای میزان حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از کربن فعال تهیه شده از گونه های گیاهی منطقه کویری سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی بهداشت محیط ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار،ایران

2 دانشیار،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پرشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران

4 استادیار گروه بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

10.22034/jest.2018.19594.2844

چکیده

زمینه و هدف: رنگ ها بدلیل کاهش نفوذپذیری نور و بدنبال آن ایجاد اختلال در فتوسنتز در منابع آبی از جمله خطرناک ترین گروه ترکیبات شیمیایی محسوب می شوند. متیلن بلو به عنوان یکی از رنگ های پرکاربرد در صنعت رنگرزی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای میزان حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از کربن فعال تهیه شده از گونه های گیاهی منطقه کویری سبزوار بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی در مقیاس آزمایشگاهی بود. کلیه آزمایشات جذب متیلن بلو روی کربن های فعال تولیدی از گیاهان قیچ و اسکنبیل در راکتور ناپیوسته و در ارلن هایی با حجم 100 میلی لیتر و حاوی50 میلی لیتر از غلظت های مشخص متیلن بلو و جاذب در pH؛زمان تماس و درجه حرارت مختلف بررسی شد.
یافته ها:نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد راندمان حذف متیلن بلو توسط کربن فعال تولیدی از گیاه قیچ بیشتر از اسکنبیل است. بهترین راندمان حذف متیلن بلو را در 7=pH،غلظت جاذب 04/0گرم بر لیتر،زمان تماس 10دقیقه داشتند. مطالعات ایزوترم در هر دو نوع کربن از مدل لانگموئر و سنتیک جذب از نوع درجه دوم بود.
بحث و نتیجه گیری: بطور کلی نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع می باشد که کربن های فعال تهیه شده از دو نوع گیاه اسکنبیل و قیچ که به نحوی جز گیاهان بومی منطقه محسوب می شوند با توجه به راندمان قابل قبول بالای 90 درصد و ارزان قیمت بودن می توانند گزینه های مناسبی برای تصفیه فاضلاب های حاوی رنگ باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات