تأثیر بیوچار ذرت و نیشکر بر برخی خصوصیات بیولوژیکی خاک و هدر رفت کربن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/jest.2018.15363.2383

چکیده

زمینه و هدف: بیوچار یک اصلاح کننده پایدار است، که در طولانی مدت برای ترسیب کربن و همچنین افزایش حاصلخیزی خاک استفاده می‌شود. به منظور بررسی اثرات کاربرد بیوچار ذرت و نیشکر به عنوان اصلاح کننده‌ی آلی بر برخی خصوصیات بیولوژیکی خاک و تصاعد دی‌اکسیدکربن انجام شد.
روش بررسی: بقایای ذرت و نیشکر هوا خشک شد و در کوره دست ساز پیرولیز شد. نمونه‌ها به مدت 100 روز در دمای 25 درجه سلسیوس نگهداری شدند، و رطوبت نمونه‌ها در حد 60 درصد ظرفیت زراعی حفظ گردید. تنفس میکروبی بوسیله تیتر با اسید کلریدریک، کربن زیست توده میکروبی به روش تدخین-استخراج، تصاعدآمونیوم با تیتر بوسیله اسید سولفوریک و نیتریفیکاسیون به روش رنگ‌سنجی اندازه‌گیری و ضریب میکروبی، ضریب متابولیکی، ترسیب کربن و تصاعد کربن خاک محاسبه گردید.
یافته‌ها: نتایج تأثیر معنی‌دار بیوچار بر تنفس میکروبی، کربن زیست توده میکروبی، سهم متابولیک، تصاعد آمونیوم، ترسیب کربن و تصاعد کربن در سطح (001/0> P) و بر نیتریفیکاسیون عدم معنی‌داری نشان داد. بیشترین میزان تنفس میکروبی، کربن زیست توده میکروبی در تیمار دو درصد بیوچار نیشکر به ترتیب با مقادیر (31/27 میلی‌گرم دی‌اکسیدکربن در 100گرم) و (05/37میلی-گرم در 100گرم) و تصاعد آمونیوم (8/18درصد نیتروژن) در تیمار یک درصد بیوچار ذرت و سهم متابولیک (33/133 میکروگرم کربن میکروبیبر گرم) در تیمار دو درصد بیوچار ذرت و ترسیب کربن و تصاعد کربن به ترتیب با مقادیر (67/13 گرم بر کیلوگرم) و (12/19میلی‌گرم در مترمربع در روز) در تیمار دو درصد بیوچار نیشکر بدست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بیوچار نیشکر به دلیل کربن بیشتر بر خصوصیات بیولوژیکی وابسته به کربن بیشترین تأثیر را داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات