بررسی اثر تغییرات پوشش اراضی بر مراتع حوزه آبخیز قوری چای با تکنیک سنجش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور تهران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 استادیار، گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، قم

10.22034/jest.2018.17887.2664

چکیده

زمینه و هدف:
در حال حاضر، بیشتر تغییرات کاربری اراضی، بدون برنامه‌ریزی روشن و منطقی و توجه به اثرات زیست‌محیطی آنها صورت می‌‌گیرد و از آنجا که این تغییرات در سطوح وسیع و گسترده اتفاق می افتد، بنابراین تکنولوژی سنجش از دور ابزاری ضروری و ارزشمند جهت پایش تغییرات می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تغییرات پوشش اراضی بر مراتع حوزه آبخیز قوری‌چای در شمال استان اردبیل با تکنیک سنجش از دور می‌باشد.
روش بررسی:
ابتدا تصاویر ماهواره لندست مربوط به خرداد ماه سال‌های 1366 ، 1380 و 1394 تهیه و پس از پیش پردازش تصاویر، طبقه بندی تصاویر به روش نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال انجام پذیرفت. سپس، تصاویر هر سال در چهار طبقه کشت دیم، مرتع، اراضی مسکونی (روستا) و اراضی بایر طبقه بندی شد. به منظور افزایش دقت طبقه-بندی تصاویر نیز از رقومی سازی دستی، شاخص NDVI و لایه شیب استفاده شد و دقت طبقه‌بندی نیز با شاخص کاپا و صحت کلی بررسی شد.
یافته ها:
نتایج تحقیق نشان داد که در طی دوره زمانی مورد بررسی 5885 هکتار (7/49%) از سطح حوزه دچار تغییر کاربری شده است که بیشترین تغییر مربوط به کاهش شدید مراتع حوزه به میزان 2540 هکتار (4/21%) بر اثر تبدیل به اراضی کشت دیم و بایر می‌باشد.
نتیجه گیری:
بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از اطلاعات تکمیلی از جمله اطلاعات شیب و شاخص NDVI در کنار پردازش تصاویر ماهواره‌ای به روش نظارت شده برای تهیه نقشه-های کاربری اراضی، موجب افزایش دقت طبقه‌بندی تصاویر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات