ارزیابی نیاز آبی زیست محیطی با استفاده از روش‌‌ هیدرولیکی محیط خیس‌شده در رودخانه زرینگل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/jest.2018.22355.3142

چکیده

زمینه و هدف: تعیین میزان تخصیص منابع آب به بخش‌های مختلف امری ضروری می‌باشد. این موضوع امروزه به یکی از اساسی‌ترین مباحث در مدیریت منابع آب تبدیل شده‌ است. اختصاص آب به محیط‌زیست که با عنوان نیاز آبی زیست‌محیطی مطرح می‌شود، برای حفظ اکوسیستم رودخانه و پایین‌دست آن بسیار حیاتی و مهم می‌باشد. روش‌های کلی برای تعیین نیاز زیست‌محیطی شامل: روش‌های هیدرولوژیکی، هیدرولیکی، شبیه‌ساز زیستگاه و جامع می‌شود.
روش بررسی: در مقاله حاضر از روش هیدرولیکی محیط‌خیس شده برای تعیین نیاز آبی زیست‌محیطی استفاده شده است. نقطه بحرانی در نمودار دبی-‌محیط خیس شده با استفاده از 3 شیوه شیب منحنی، حداکثر انحنا و نقطه ایده‌آل برآورد شده است.
یافته‌ها: میزان برآورد نیاز آبی زیست‌محیطی با استفاده از 3 شیوه منحنی، انحنا و نقطه ایده‌آل به‌ترتیب برابر با، 41/0، 15/0 و 32/0 مترمکعب بر ثانیه می‌باشد. نتایج حاصل از 2 شیوه شیب‌منحنی و نقطه ایده‌آل در محدوده پیشنهادی روش تنانت (10-30 درصد) قرارگرفته‌اند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج موجود شیوه نقطه ایده‌آل به دلیل استفاده مستقیم از نمودار دبی- محیط خیس شده، عدم نیاز به عملیات مشتق‌گیری پی‌درپی، کاهش درصد خطای محاسباتی و صرفه‌جویی در زمان به‌عنوان شیوه برگزیده انتخاب می‌شود. بر اساس
این روش 50/15 درصد از متوسط جریان سالانه به نیاز آبی زیست‌محیطی باید اختصاص یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات