مقایسه ی روشهای حداکثر احتمال و فازی برای تهیه نقشه پوشش اراضی حوزه شهری بهشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jest.2019.23335.3245

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف:
بر اثر فعالیت‌‌های انسانی و پدیده‌های طبیعی، چهره زمین همواره دستخوش تغییر می‌شود. علوم و تکنیک‌های سنجش از دور و GIS به عنوان یک ابزار نوین و دقیق این امکان را ایجاد می‌نماید که کارشناسان، پژوهشگران و برنامه‌ریزان با بهره‌برداری از این علوم با استفاده از تصاویر ماهواه‌ای و عکس‌های هوایی، نقشه کاربری اراضی را با دقت بالا تهیه نمایند. مقاله حاضر با هدف مقایسه تکنیکهای سنجش از دور( روش حداکثر احتمال و روش فازی) به منظور تهیه نقشه پوشش اراضی در حوزه شهری شهرستان بهشهر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای انجام گرفت.
روش بررسی:
برای تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره لندست 8، سنجنده OLI، مربوط به سال 2015 و مربوط به ماه اردیبهشت برای تفکیک بهتر کاربری‌ها استفاده شد و برای برداشت نقاط تعلیمی و شاهد از GPS و Google Earth (برای مناطقی که دسترسی میسر نبود)، استفاده گردید. پس از اعمال روش های طبقه‌بندی فازی و نظارت شده به روش حداکثر احتمال با استفاده از نرم افزار GIS وERDAS IMAGINE، نقشه کاربری اراضی تهیه گردید، که صحت نقشه‌های تولید شده مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها:
طبق نتایج حاصله، در روش حداکثر احتمال، دقت کلی 5/89% و دقت کاپا 87% بوده و در روش فازی، دقت کلی و دقت کاپا 5/88% و 86% بوده است.
نتیجه گیری:
بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، دقت هر دو روش حداکثر احتمال و روش فازی در این حوزه قابل قبول است. هرچند که دقت روش حداکثر احتمال اندکی بیشتر از روش فازی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات