طراحی منظر فرهنگی متناسب با الگوی باغ ایرانی با تأکید بر رضایتمندی بهره وران مطالعه موردی: پارک بهشت شهر بهارستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد دانشگاه تهران

10.22034/jest.2019.26862.3579

چکیده

زمینه و هدف: مناظر فرهنگی نشان از جاذبه و ریشه‌های فرهنگی و آئینی کشور و منطقه و نیز توسعه جامعه انسانی و روابط در حال تحول انسان با محیط طبیعی دارد. این مناظر با تأمین اهداف اقتصادی، زیست محیطی، فرصت‌های اجتماعی، تفریحی و آموزشی به درک بهتر جامعه از این سایت کمک می‌نماید. بررسی مناظر فرهنگی پارک بهشت شهر بهارستان با توجه به الگوی باغ ایرانی، کمک شایانی به طراحی هرچه بیشتر و بهتر مناظر شهری در این منطقه خواهد کرد.
روش بررسی: چارچوب نظری تحقیق با استفاده از روش‌های معمول در مطالعات محیطی شامل بررسی‌های اسنادی و مطالعات میدانی نظیر مراجعه به کتابخانه، مراکزاطلاعاتی، مصاحبه و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در محدوده مورد مطالعه انجام شد. بررسی اثرات فعالیت‌های شهری بر مؤلفه‌های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و زیباشناختی و میزان رضایتمندی، ایمنی و امنیت در فضاهای شهری شهر بهارستان صورت پذیرفت. همچنین جمع آوری اطلاعات کمی و کیفی در مورد بهره برداری از فضاهای سبز و شهری شهر بهارستان جهت ارائه برنامه و اصول مناسب منظرسازی در این شهر انجام گرفت.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش و آزمون کای دو، مقدار آماره این آزمون با درجه آزادی 3 برابر با 01/54 بدست آمده است که با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 بدست آمده است، نشانگر تفاوت ارزش متغیرهای مورد مطالعه از دیدگاه پاسخ-دهندگان، در مقاله حاضر می‌باشد. مقادیر t تک متغیره در ارتباط با اثرات شهری برای مولفه اقتصادی برابر با 751/8 حاصل شد که بیشترین مقدار را داشته و کمترین مقدار نیز متعلق به مولفه زیبا شناختی با مقدار t برابر با 098/6- بوده است. مقدار معناداری برای میزان امنیت در فضاهای شهری 674/0 بوده است که کمتر از سطح معناداری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] - دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

[1] - استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران*(مسوول مکاتبات)

[1] - استاد تمام دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

[1]- M.Sc. student of Environmental Design, Faculty of Environment and Energy, Islamic Azad university, science and research Branch

[1]- Assistant Prof., Faculty of Environment and Energy, Islamic Azad university, science and research Branch(Coresponding Author)

[1] - Master all the Faculty of Science and Agricultural Engineering, Tehran University