مقایسه دو روش وزن‌دهی AHP و ANP در مکان‌یابی محل دفع نخاله های ساختمانی به روش ادغام خطی وزن دهی شده (مطالعه موردی شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته

2 دانشیار

10.22034/jest.2019.22306.3139

چکیده

تحقیق حاضر در سال 1393، در محدوده شهرستان گرگان انجام شده و در آن به مقایسه دو روش تصمیم گیری چند معیاره AHP و ANP در شناسایی مناطق مناسب جهت محل دفن نخاله‌های ساختمانی پرداخته شده است.
معیارهای مورد بررسی شامل معیارهای اکولوژیکی و معیارهای اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند که در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی به نقشه تبدیل شده‌اند. با استفاده از دو روش تحلیل سلسه مراتبی (AHP) و فرایند تجزیه و تحلیل شبکه‌ای (ANP) وزن دهی انجام گردیده است. برای مدلسازی و تحلیل‌های فضایی و تلفیق و برهم نهی لایه‌ها از نرم افزار IDRISI استفاده شد. با استفاده از ماژول Stretch، نقشه‌های بدست آمده از دو روش وزن‌دهی AHP و ANP در دامنه ارزش 0 تا 255 در سه ارزش اولیه عددی 200 تا 255، 150 تا 200 و ارزش‌های کمتر از 150 قرار داده شدند. سپس، این نقشه‌ها در هر یک از سطوح دامنه‌های Stretch شده در دو نقشه متناظر AHP و ANP با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. این مقایسه از نوع محاسبه ضریب کاپا و نیز آزمون Validateبوده است.
از مقایسات صورت گرفته چنین به نظر میآید که نتایج بدست آمده از روش ANPبه واقعیت نزدیکتر است. با کاهش میزان مطلوبیت، توافق بین دو مدل افزایش می‌یابد و هر چه سخت‌گیرانه‌تر با مدل برخورد شود توافق دو مدل کاهش می‌یابد.
روش ANP به طور سیستماتیک با وابستگی‌ها برخورد می‌کند و تمام وابستگی‌های درونی و بیرونی خوشه‌ها و معیارها را در نظر می‌گیرد، از این رو دارای برجستگی خاصی است که این خاصیت در روش AHP وجود ندارد. با توجه به وابستگی مسائل محیط زیستی می‌توان گفت که روش ANP پشتیبانی‌ خوبی برای تصمیم‌گیران در حل مسائل مربوط به مکان‌یابی و بخصوص مکان‌یابی محل دفع نخاله‌های ساختمانی فراهم می‌آورد تا بتوانند درک عمیق‌تری برای حل مسائلی از این دست و نیز در ترکیب با GIS داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات