بررسی شوری و قلیائیت آب زیر زمینی با استفاده از روش های زمین آمار (مطالعه موردی:جنوب غربی حوضه آبخیز مهارلو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا

2 استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز

10.22034/jest.2019.22302.3136

چکیده

زمینه و هدف: بررسی شوری و قلیائیت آب زیر زمینی با استفاده از روش های زمین آمار در جنوب غربی حوضه آبخیز مهارلو .
روش بررسی: در این مطالعه از اطلاعات دو پارامتر هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم مربوط به 63 حلقه چاه با پراکنش مناسب در جنوب غربی حوضه آبخیز مهارلو استفاده و به بررسی کیفیت آب زیر زمینی و تغییرات آن پرداخته شد. جهت بررسی تغییرات مکانی پارامتر های فوق از روش های زمین آمار شامل کریجینگ (روش کروی، روش دایره ای، روش نمایی و روش گوسی)، میانگین عکس فاصله (IDW) و Spline در محیط GIS استفاده شد. به منظور ارزیابی و تعیین بهترین مدل جهت تخمین پارامتر های مورد بررسی از شاخص ریشه میانگین مربع خطا (RMSE) استفاده گردید. جهت تهیه نقشه کیفیت آب زیر زمینی از جنبـه آبیـاری از دیاگرام ویل کاکس استفاده شد.
یافته ها: روش کریجینگ (مدل دایره ای برای SAR و گوسی برای EC) بهترین مدل(دارای کمترین RMSE) جهت بررسی شوری و قلیائیت آب زیر زمینی منطقه مورد مطالعه می باشد. همچنین بیشترین تمرکز شوری در جنوب و مرکز منطقه واقع شده است در حالیکه مناطق واقع در شمال و شمال غرب دارای کمترین شوری می باشند. در رابطه با قلیائیت، نتایج نشان داد که شمال منطقه دارای کمترین قلیائیت و جنوب منطقه دارای بیشترین قلیائیت می باشد.
بحث و نتیجه گیری: بخش های جنوبی منطقه دارای کیفیت نامناسب آب برای کشاورزی و آبیاری می باشند که این موضوع لزوم مدیریت بیشتر مصرف آب در این منطقه را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات