سنجش تطبیقی اولویت‌بندی معیار‌های موثر بر زیبایی منظر خیابانی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد

3 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/jest.2019.34625.4187

چکیده

مقدمه و هدف: خصوصیات بصری نقش بزرگی در زیبایی مکان دارند. شناخت و اولویت‌بندی معیارهای موثر در کیفیت بصری سیمای سرزمین می‌تواند ابزار مناسبی برای طراحان و برنامه‌ریزان شهری جهت ارزیابی و افزایش کیفیت ارزش‌های زیبایی‌شناختی باشد. در این خصوص، شناخت نظر کارشناسان علوم مرتبط و تطبیق آن با نظر استفاده‌کنندگان واقعی آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مطالعه با هدف اصلی سنجش اولویت‌بندی معیار‌های موثر بر سنجش زیبایی منظر خیابانی از دیدگاه شهروندان و متخصصان در شهر مشهد انجام شده‌است.
روش بررسی: جهت اولویت‌بندی معیار‌ها از نظر کارشناسان متخصص علوم مرتبط، از روش دلفی استفاده شد. همچنین برای سنجش اولویت‌بندی معیارها از منظر شهروندان و استفاده‌کنندگان خیابان‌های شهر مشهد، پرسش‌نامه‌ا‌ی تدوین شده با استفاده از نتایج دلفی در اختیار شهروندان شهر قرار گرفت. در نهایت نظر شهروندان و کارشناسان با استفاده از آنالیزهای آماری در نرم افزار SPSS 16 مقایسه شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان داد از بین 25 معیار مورد بررسی در گروه کارشناسان،20 معیار با روش دلفی شناسایی و اولویت‌بندی گردیدند. معیار‌های مستخرج از این مرحله برای تدوین پرسشنامه شهروندی استفاده شد. معیارها توسط شهروندان نیز اولویت‌بندی گردیدند. نتایج حاصل از سنجش نظر شهروندان و متخصصان نشان داد تنها در دو معیار (معیار جنس و طرح پایه چراغ‌های روشنایی و همچنین معیار محل نصب نیمکت، سطل زباله و تابلو) اختلاف نظر وجود دارد و در سایر معیارها شهروندان و کارشناسان هم سلیقه‌ و هم نظر هستند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این روش را می‌تواند به عنوان مهم‌ترین معیارهای تأثیرگذار بر سنجش زیبایی منظر شهری بکار برد. با استفاده از معیارهای معرفی شده در این پژوهش، مدیران و برنامه‌ریزان می‌توانند با صرف هزینه و وقت کمتر به شناخت کیفیت بصری مکان مورد نظر دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات