بررسی تصفیه بیولوژیکی آب زهکش اسیدی معدن مس سرچشمه بر پایه عملکرد رآکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پساب های اسیدی معدن از آلاینده های مهم و شناخته شده زیست محیطی ناشی از فعالیت های معدنی تشکیل شده است. این پساب ها حاوی غلظت های بالایی از یون های فلزات سنگین ( آهن ، منگنز، مس، نیکل و...) بوده که برای حیات آب زیان و انسان زیان آور می باشد. آب زهکش اسیدی معدن زمانی تولید می شود که کانی های سولفیدی باآب و اکسیژن هوا، خصوصاً در حضور باکتری های ویژه واکنش دهد. در این پروژه پس از آنالیز آب زهکش اسیدی، حذف فلزات سنگین (آهن، مس، منگنز،) توسط لجن فاضلاب شهری با استفاده از سه رآکتور ناپیوسته با عملیات متوالی انجام پذیرفت . تحقیقات در دامنه pH های8-5/7، 5/7-7، 7-5/6 و 5-5/4 با دبی  ml/min 5 انجام گرفت.پس از مشخص شدن  میزان pH بهینه، عملیات تصفیه در دبی های ml/min 120، 60، 30و5  انجام پذیرفت که بیشترین درصد حذف یون های فوق در دبی های ml/min30و 5 مشاهده گردید.درصد حذف فلزات(آهن، مس، منگنز) دردبی ml/min 5 به ترتیب 100%،18/99%، 88/90%و دبیml/min30، به میزان 99/92%، 19/85%، 28/88%و همچنین مقدار MLSS در لجن  فاضلاب شهری mg/l 780 به دست آمد.              

کلیدواژه‌ها