بررسی تاثیر مشارکت شهروندان بر عملکرد زیست محیطی شهرداری از طریق سامانه 137 (مطالعه موردی منطقه 18 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه منابع طبیعی-محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 فوق لیسانس آموزش محیط زیست – فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

10.22034/jest.2019.23710.3342

چکیده

شهرداری تهران به عنوان یک نهاد اجتماعی به دنبال دستیابی به مدیریت واحد شهری بوده و با علم به تحول و پیچیدگی در روابط اجتماعی، فرهنگی و مشکلات زیست محیطی در شهر، بهره گیری از فناوری ارتباطات به منظور تحقق اهداف کلان مدیریتی را در دستور کار قرار داده است.
جامعه آماری این تحقیق که به دنبال بررسی رابطه بین مشارکت شهروندان در عملکرد زیست محیطی شهرداری از طریق سامانه 137 است، شهروندان منطقه 18 شهر تهران هستند که 384 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این تحقیق عمدتاً از چهار ابزار برای جمع آوری داده ها استفاده گردید که شامل مصاحبه با اساتید و کارشناسان، مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و استفاده از پرسشنامه می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ها، توسط نرم افزارSPSS تحلیل و ضمن تأیید فرضیه های تخقیق، نتایج زیر بدست آمده اند.
مشارکت شهروندان در مدیریت زیست محیطی شهر در بهبود کیفیت محیط زیست شهر و محله بسیار زیاد مؤثر است.
واژگان کلیدی : مشارکت شهروندی ، عملکرد زیست محیطی ، سامانه137 ، مدیریت شهری ، مشکلات زیست محیطی

کلیدواژه‌ها

موضوعات