تصفیه فاضلاب سیال برش کاری به روش اکسیداسیون فنتون و شبه فنتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر پروژه شرکت مهندسی مشاور

2 مدیر

3 استادیاردانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jest.2019.27025.3602

چکیده

زمینه و هدف: تصفیه پساب سیال‌های برش‌کاری به دلیل آلودگی بسیار بالا، هزینه‌های زیادی را به صنایع برش‌کاری و ماشین‌کاری تحمیل می نماید. با توجه به نسبت پایین BOD (540 mg/L)/COD (62758 mg/L)، روش‌های بیولوژیکی برای تصفیه این نوع پساب مناسب نمی‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی پارامترهای موثر در تصفیه‌پذیری، میزان لجن تولیدی و بهبود تصفیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب سیال برش‌کاری به روش اکسیداسیون فنتون و شبه فنتون می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه، تصفیه فاضلاب سیال برش کاری با فرایندهای فنتون و شبه فنتون بصورت ناپیوسته (دستگاه جارتست) در شرایط آزمایشگاهی با تاکید بر اثرات پارامترهای مختلفی چون pH، میزان غلظتFe2+ (Fe3+ ) و H2O2 ، زمان تماس واکنش بر کارایی حذف COD مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: با توجه به نتایج آزمایش ها، در شرایط بهینه (میزان غلظت پراکسیدهیدروژن، سولفات آهن، به ترتیب برابر با 50 و 10 گرم در لیتر، pH برابر 3 و زمان واکنش60 دقیقه ) بالاترین کارایی حذف COD برابر با 31/88 درصد در فرایند فنتون بدست آمد. همچنین بیش از 92 درصد از حذف COD در 15 دقیقه ابتدایی واکنش فنتون صورت پذیرفت. در شرایط بهینه (میزان غلظت پراکسیدهیدروژن، کلرید آهن، به ترتیب برابر با 100 و 10 گرم در لیتر، pH برابر 5 و زمان واکنش30 دقیقه ) بالاترین کارایی حذف COD برابر با 97/73 درصد در فرایند شبه فنتون بدست آمد.
بحث ونتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و پایین بودن نسبت BOD/COD، می‌توان از فرایند اکسیداسیون پیشرفته با معرف فنتون ( شبه فنتون) برای پیش تصفیه و کاهش بار آلودگی فاضلاب حاوی سیال برش‌کاری استفاده نمود. نتایج آزمایش ها بهبود نسبت BOD/COD فاضلاب تصفیه شده را نسبت به فاضلاب اولیه نشان داد . نتیجه این مقایسه نشان داد، کارایی حذف COD و بهبود تصفیه پذیری بیولوژیکی در فرایند فنتون بیشتر از فریند شبه فنتون است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات