ارزیابی تاب‌آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر خشک شدن رودخانه زاینده‌رود و مادی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هنر

10.22034/jest.2019.43822.4637

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین رویدادهایی که در دهه های اخیر، شهر اصفهان و اجتماعات محلی ساکن در آن را تحت تاثیر قرار داده است، خشک شدن رودخانه زاینده‌رود است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر دستیابی به میزان تاب‌آوری دو اجتماع محلی همجوار با مادی‌ها (محله عباس‌آباد و محله برازنده) در برابر خشک شدن رودخانه زاینده‌رود و مادی‌ها و به طور کلی خشکسالی در شهر اصفهان است.
روش بررسی: به منظور ارزیابی تاب‌آوری، تکنیک پیمایش و تحلیل داده‌های ثانویه با اتکا بر یک چارچوب اجتماعات محلی تاب‌آور از پیش تدوین شده مد نظر قرار گرفت. در مجموع، 22 نفر از مدیران و کارشناسان شهری و 379 نفر از ساکنین دو اجتماع محلی مورد مطالعه، مورد پیمایش قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم افزار تحلیل داده‌های آماری SPSS و روش‌های کمی صورت پذیرفت.
یافته ها: نتایج، نشاندهنده این است که به طور کلی امتیاز تاب‌آوری دو محله عباس‌آباد و برازنده، در سطح زیر متوسط قرار دارد. کمترین میزان تاب‌آ‌وری مربوط به عوامل نهادی/حکمروایی محلی در محلات در حدود 7/1 است و بیشترین آن مربوط به عوامل کالبدی- فضایی در محله عباس-آباد، 25/3 از مجموع 5 امتیاز است.
بحث و نتیجه گیری: مفهوم تاب‌آوری اجتماعات محلی، صرفا به معنای تحمل فشارها و استرس‌های ناگهانی یا تدریجی وارد بر اجتماعات نیست. نتایج ارزیابی تاب‌آوری اجتماعات محلی موردنظر در برابر خشک شدن رودخانه زاینده‌رود و مادی‌ها وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد. بنابراین نیاز به راهکارهایی در زمینه تقویت تاب‌آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات